Tải về cho Tapo L900-5 V1.20

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1.20

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Setup Video

  • Hướng dẫn reset cài đặt lại dây đèn LEDTapo

  • Hướng dẫn cắt ngắn và lắp đặt dây đèn LED Tapo

  • Hướng dẫn cài đặt dây đèn LED WiFi Tapo L900 / L920

  • Quick Tips: How to Link your TP-Link Tapo Account to Google Assistant

    This video will show you how to link your TP-Link Tapo account to Google Assistant

    More Fold

Câu hỏi thường gặp

Apps

TP-Link Tapo
TP-Link Tapo provides the easiest way to manage and control your smart life products.

From United States?

Get products, events and services for your region.