Tôi phải làm gì nếu tôi không thể đăng ký hoặc kich hoạt ID TP-Link?

When You Set Up
Updated 07-17-2021 02:24:14 AM 21684
This Article Applies to: 

Sự cố này có thể do một số nguyên nhân, vui lòng tham khảo các bước sau để khắc phục sự cố.

Bước 1. Đảm bảo bạn có quyền truy cập Internet khi đăng ký ID TP-Link.

Bước 2. Xác nhận rằng bạn đã nhập một địa chỉ e-mail và mật mã hợp lệ. Vui lòng không sử dụng các ký tự đặc biệt như &, ~,%, dấu cách, v.v.

Bước 3. Nếu bạn không thể nhận được e-mail kích hoạt khi đăng ký ID TP-Link, vui lòng tham khảo link để khắc phục sự cố.

Bước 4. Nếu địa chỉ e-mail bạn nhập đã được đăng ký, hãy thử đăng nhập trực tiếp vào ứng dụng Deco. Nếu bạn quên mật mã của ID TP-Link, xem hướng dẫn tạo mật mã mới tại đây.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.