TP-Link GPL Code Center

Trung Tâm Mã GPL

Xin lưu ý: Các sản phẩm của TP-LINK chứa một phần mã phần mềm do bên thứ ba phát triển, bao gồm mã phần mềm tuân theo Giấy Phép Phần Mềm GNU General Public Licence (“GPL“), Phiên bản 1/Phiên bản 2/Phiên bản 3 hoặc GNU Lesser General Public License("LGPL"). Bạn có thể sử dụng điều kiện phần mềm tương ứng để tuân theo các điều khoản cấp phép GPL. Mã GPL là mã chung và chúng tôi chỉ cung cấp các phiên bản tiếng Anh cho người dùng toàn cầu. Ngoài ra, GPL@tp-link.com chỉ cung cấp dịch vụ tiếng Anh cho các yêu cầu GPL liên quan.

Để tuân thủ các điều khoản của GPL, tập đoàn TP-LINK cung cấp phần mềm tương ứng để tải xuống hoặc chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm có chứa mã, cung cấp, nơi ứng dụng hoặc có sự hỗ trợ của bên thứ ba (ví dụ: Công ty TNHH Công nghệ TP-LINK đặt tại Trung Quốc), dịch vụ mail để lấy mã nguồn có thể đọc được của phần mềm theo GPL, trên CR-Rom theo yêu cầu qua mail hoặc email. Thông tin thêm được cung cấp với các sản phẩm có liên quan hoặc phần mềm. Với Trung tâm mã GPL này, TP-LINK cung cấp tải xuống miễn phí các bản sao của mã nguồn có thể đọc được bằng máy tương ứng của phần mềm tuân theo GPL và có trong các sản phẩm TP-LINK. Các chương trình tương ứng được phân phối KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không bao gồm bảo đảm VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH THAM GIA. Xem Giấy Phép Phần Mềm GNU tương ứng để biết thêm chi tiết.

Vui lòng chọn model và phiên bản sản phẩm TP-LINK của bạn từ danh sách bên dưới để tải xuống mã nguồn. Bạn có thể xem lại, in và tải về các điều khoản giấy phép GPL tương ứng tại đây.

Nếu bạn cho rằng TP-LINK nên cung cấp thêm mã nguồn theo GPL, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo GPL@tp-link.com.

Dành Cho Doanh Nghiệp > Businesss Wi-Fi > Omada EAP Series > Controller Software Controller Software

Dành Cho Gia Đình > Mạng Wi-Fi Cho Gia Đình > Deco Deco

Dành Cho Gia Đình > Ngôi Nhà Thông Minh > Camera Cloud Camera Cloud

Dành Cho Doanh Nghiệp > JetStream Switches > Managed Switch Managed Switch

Managed Switches Managed Switches

Dành Cho Doanh Nghiệp > Businesss Wi-Fi > Omada EAP Series > Ceiling Mount AP Ceiling Mount AP

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Mở Rộng Sóng Bộ Mở Rộng Sóng

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Wi-Fi Di Động > MiFi MiFi

Dành Cho Doanh Nghiệp > SafeStream Router > Router VPN Router VPN

Dành Cho Doanh Nghiệp > Pharos Wireless Broadband > Outdoor Radio Outdoor Radio

Dành Cho Doanh Nghiệp > SafeStream Router > Load Balance Routers Load Balance Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Businesss Wi-Fi > Omada EAP Series > Outdoor AP Outdoor AP

Dành Cho Doanh Nghiệp > JetStream Switches > Smart Switch Smart Switch

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router & Modem DSL Router & Modem DSL

Dành Cho Gia Đình > Ngôi Nhà Thông Minh > Ổ Cắm Thông Minh Ổ Cắm Thông Minh

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Đường Dây Điện Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Đường Dây Điện

Dành Cho Doanh Nghiệp > Businesss Wi-Fi > Omada EAP Series > Wall Plate AP Wall Plate AP

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router 3G/4G Router 3G/4G

Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện

Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp

LTE/3G LTE/3G

Dành Cho Gia Đình > Router > Router Công Suất Cao Router Công Suất Cao

ACS Server

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.