Làm thế nào tìm phiên bản firmware version của thiết bị TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-09-2012 17:12:54 PM 626507
This Article Applies to: 

1. Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP 192.168.1.1 sau đó "Enter". Với hầu hết thiết bị TP-Link, mặc định trang quản lý là "192.168.1.1". Với Swich là"192.168.0.1" và Access Points là 192.168.1.254.

  

2. Nhập username và password của modem. Mặc định username và password  là "admin" hoặc bạn có thay đổi  vui lòng nhập username mới và password  mới. Với Swiches mặc định username và password là "supervisor".

3. Thông thường , trang chủ của trang quản lý bạn có thể thấy thông tin của firmware.

Router:

Ví dụ 1:

 

Ví dụ 2:

 

 

ADSL:

Ví dụ 1:

Ví dụ 2

Swich:

Ví dụ

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.