Tải về cho EAP225 V1

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Controller Software

Bộ điều khiển EAP được sử dụng để quản lý nhiều EAP một cách mạnh mẽ.

Omada_Controller_v3.2.17_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-18 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 102.22 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04/Debian 9.8

Bug Fixed:

1. Upgrade Log4j to 2.17 to fix the vulnerability CVE-2021-44832.

 

Notes:

1. To use new features on Omada Controller 3.2.X, you need to upgrade your EAP's firmware to the corresponding version.

2. The Omada Controller program needs to use the system's netstat command. If the Linux system does not have net-tools installed (which contain the netstat command), the program may not be able to run normally.

3. Support 64-bit Linux operating system including Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, Debian 8/9

4. Once upgraded to this version of Omada Controller, you will NOT able to downgrade to an earlier version.

Omada_Controller_V3.2.17_Windows64

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-18 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 130.34 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Bug Fixed:

1. Upgrade Log4j to 2.17 to fix the vulnerability CVE-2021-44832.

 

Notes:

1. To use Omada Controller 3.2.X new features, you need to upgrade your EAP's firmware to the corresponding version.

2. Once upgraded to this version of Omada Controller, you will NOT able to downgrade to an earlier version.

Omada_Controller_V3.2.17_Windows32

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-18 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 126.30 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Bug Fixed:

1. Upgrade Log4j to 2.17 to fix the vulnerability CVE-2021-44832.

 

Notes:

1. To use Omada Controller 3.2.X new features, you need to upgrade your EAP's firmware to the corresponding version.

2. Once upgraded to this version of Omada Controller, you will NOT able to downgrade to an earlier version.

Omada_Controller_v3.2.17_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-18 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 131.02 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian 9.8.

Bug Fixed:

1. Upgrade Log4j to 2.17 to fix the vulnerability CVE-2021-44832.

 

Notes:

1. To use new features on Omada Controller 3.2.X, you need to upgrade your EAP's firmware to the corresponding version.

2. The Omada Controller program needs to use the system's netstat command. If the Linux system does not have net-tools installed (which contain the netstat command), the program may not be able to run normally.

3. Support 64-bit Linux operating system including Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian 8/9.

4. Once upgraded to this version of Omada Controller, you will NOT able to downgrade to an earlier version.

Omada_Controller_V3.2.10_linux_x64_deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-04-20 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 99.4MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04/Debian 9.8

Omada_Controller_V3.2.10_linux_x64_tar

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-04-20 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 125.64MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian 9.8.

Omada_Controller_V3.2.10_Windows32bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-04-20 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 120.54MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.10_Windows64bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-04-20 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 124.46MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.9_linux_x64_tar

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-04-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 123.36MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian 9.8.

Omada_Controller_V3.2.9_linux_x64_deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-04-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 99.39MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04/Debian

Omada_Controller_V3.2.7_Windows32bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-21 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 120.53MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.7_Windows64bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-21 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 124.45MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.6_linux_x64.tar

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-16 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 123.35MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian 9.8.

Omada_Controller_V3.2.6_linux_x64_deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-16 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 99.4MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04/Debian 9.8

Omada_Controller_V3.2.6_Windows32bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 120.53MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.6_Windows64bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2020-01-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 124.44MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.4_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-08 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 99.4MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04/Debian 9.8

Omada_Controller_V3.2.4_Linux_x64.tar

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-08 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 123.35MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian 9.8.

Omada_Controller_V3.2.4_Windows32bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-08 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 120.52MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.4_Windows64bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-11-08 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 124.43MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.1_linux_x64.tar

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-07-26 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 123.15MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04, CentOS 6.x/7.x and Fedora 20 or above, Debian 9.8.

Omada_Controller_V3.2.1_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-07-26 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 99.23MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 14.04/16.04/17.04/18.04/Debian 9.8

Omada_Controller_V3.2.1_Windows64bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-07-04 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 124.2MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.2.1_Windows32bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-07-04 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 120.29MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.1.4_Windows32bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-03-08 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 123.6MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada_Controller_V3.1.4_Windows64bit

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-03-08 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 127.5MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/Server

Omada Discovery Utility

Omada Discovery Utility_v3.2.1

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-08-06 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 25.85 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Vista/7/8/8.1/10/Server2008/Server2012/Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

Bug fixed:

1. Fixed the bug that the Discovery Utility may fail to find EAPs.

2. Fixed the bug that the Cancel button may overlap with the display box after managing APs.

 

Note:

1. This version of software can be used in both Windows and Mac operation system.

2. Double click the software or run the command “java –jar **.jar” to run the software on MacOS (**.jar is the name of this software).

3. To run this software, you need to install JRE 8.0 on your PC first.

Omada Discovery Utility_v3.1.13

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-06-14 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 23.54 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Vista/7/8/8.1/10/Server2008/Server2012/Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

Bug fixed:

1. Fixed the bug that when the Discovery Utility issues Controller_IP to EAPs which are in factory status, Controller cannot batch manage the EAPs.

2. Fixed the bug that sometimes the Discovery Utility cannot find all EAPs when running in MacOS.

Note:

1. This version of software can be used in both Windows and Mac operation system.

2. Double click the software or run the command “java –jar **.jar” to run the software on MacOS(**.jar is the name of this software).

3. To run this software, you need to install JRE 8.0 on your PC.

Omada Discovery Utility_v2.0.0_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-07-24 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 84.16 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

New Feature/Enhancement:
1. Change name to "Omada Discovery Utility".
2. Update background picture during installation.
3. Limit the maximum length of controller hostname to 79.
 
Bug Fixed:
Fix the bug that searching in the search box will cause the software to hang.
 
Note:
Operating System: Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11.

EAP Discover_V1.0.0_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2016-08-26 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 63.95 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

Modifications and Bug Fixes:

Only support Mac OS X system.

Notes:

For EAP series, including EAP110, EAP115, EAP120, EAP220, EAP320, EAP330, etc.

EAP Discovery_V1.0.3_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2016-08-26 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.47 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Vista/7/8/8.1/10/Server2008/Server2012

Modifications and Bug Fixes:

The first Discovery Utility released.

Notes:

For EAP series, including EAP110, EAP115, EAP120, EAP220, EAP320, EAP330,etc

Setup Video

 • How to mount the Passive PoE Adapter

  This video will show you how to mount a Passive PoE Adapter, which may be sold separately or included in the package of an AP. Product appearance and accessories may vary by model.

  More Fold
 • How to Set up a TP-Link EAP via Web browser

  This video will demonstrate how to set up a TP-Link EAP via a web browser. The setup consists of three steps:
  1. Connect the EAP to the network
  2. Log into the EAP (via a wired/wireless connection)
  3. Change the default SSID
  This video is suitable for users with a small number (1-3) of EAPs .

  More Fold

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

EAP225(US)_V1_1.4.0 Build 180323

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-04-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 8.12 MB

Recommended Controller Software Version:  Omada Controller v 2.6.x or above

 

New Features/Improvements:

1. Support Omada APP management method.

2. Management mechanism changing: In standalone mode, only one user is allowed to login the management page of the EAP at the same time.

3. Changed the selecting range of auto channel of 2.4G radio to non-overlapping channel 1/6/11.

4. Optimized Rouge AP detection process.

5. Web UI optimization.

6. The hardware version will be displayed as 1.0/2.0 in the management page.

 

Bug Fixed:

1. Fixed the incorrect IP address displaying of some clients in Omada Controller.

2. Fixed the bug that clients can use Facebook and Whatsapp APP before passing the portal authentication.

3. Fixed the bug that clients may still be able to connect with EAP after blocking the clients in the clients list.

 

Notes:

1. For EAP225 (US)_V1 only.

2. If you managed EAP by Omada Controller, you can’t manage this EAP by Web management page, unless you have reset the EAP.

3. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

EAP225(EU)_V1_1.4.0 Build 180323

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-04-13 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 8.12 MB

Recommended Controller Software Version:  Omada Controller v 2.6.x or above

 

New Features/Improvements:

1. Support Omada APP management method.

2. Management mechanism changing: In standalone mode, only one user is allowed to login the management page of the EAP at the same time.

3. Changed the selecting range of auto channel of 2.4G radio to non-overlapping channel 1/6/11.

4. Optimized Rouge AP detection process.

5. Web UI optimization.

6. The hardware version will be displayed as 1.0/2.0 in the management page.

 

Bug Fixed:

1. Fixed the incorrect IP address displaying of some clients in Omada Controller.

2. Fixed the bug that clients can use Facebook and Whatsapp APP before passing the portal authentication.

3. Fixed the bug that clients may still be able to connect with EAP after blocking the clients in the clients list.

 

Notes:

1. For EAP225 (EU)_V1 only.

2. If you managed EAP by Omada Controller, you can’t manage this EAP by Web management page, unless you have reset the EAP.

3. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

EAP225(EU)_V1_180208

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-02-24 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 7.96 MB

Recommended Controller Software Version:  Omada Controller v 2.6.x or above

New Features/Improvements:

 1. Supports HTTPS redirection of portal authentication page.
 2. Facebook Portal now intercepts HTTPS access unless you pass the authentication
 3. Omada Controller increased the synchronization update process when the IP address of EAP is changed.
 4. EAP will report Client RSSI information to Omada Controller.
 5. Omada Controller will create Free Authentication Policy automatically when the External Web Portal Server or External Portal Server is configured.
 6. Supports rate limit function for a single client. (If you have set SSID, Client, Voucher rate limit together, the minimum limit value will take effect.)
 7. Restricts local resources access of wireless clients which did not pass the authentication.
 8. The file size of EAP firmware has been increased from 8M to 16M.

Bug Fixed:

 1. The Controller now displays traffic statistics accurately.
 2. Fixed the issue rate limit function may not work when Rate Limit value of Voucher is lower than 2 Kbps.
 3. Fixed the issue SSID rate limit configuration may not take effect when wireless radio is turned off.
 4. Fixed the system error caused by portal module after receiving some anomalous data packets.

Notes:

 1. For EAP225(EU)_V1 only.
 2. Your device's configuration won't be lost after upgrading.

EAP225(EU)_V1_170828

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2017-08-28 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 7.90 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v 2.5.x

New Features/Improvements:

1. Support new SMS, Facebook and other authentication methods of EAP Controller v2.5.1.
2. Voucher supports speed&traffic limit of wireless clients.
3. Enhance stability.

Notes:

 1. For EAP225 V1.
 2. Your device's configuration won't be lost after upgrade.

EAP225(EU)_V1_160909

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2016-09-09 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 7.83 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
Enhance stability.
Bug Fixes:
Fix the bug that fail to obtain correct IP after configured Management VLAN.

Notes:

1.For EAP225(EU)_V1.0
2.Your device's configuration will not be lost after upgrading.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

GPL Code

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
180323(EU)
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.