Cách cài đặt giới hạn tốc độ thông qua EAP controller

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 04-28-2022 06:27:32 AM 105900
This Article Applies to: 

Thích hợp cho: Omada Controller 2.5.1 trở lên và các sản phẩm EAP có firmware tương ứng.

Giới hạn tốc độ là gì?

Giới hạn tốc độ được sử dụng để đặt giới hạn tốc độ tải xuống và tốc độ tải lên cho máy khách. Với Định cấu hình Giới hạn Tốc độ, chúng tôi có thể bảo vệ băng thông mạng không bị chiếm quá nhiều bởi một số máy khách.

Omada Controller hỗ trợ ba loại giới hạn tốc độ: Giới hạn tốc độ dựa trên SSID, Giới hạn tốc độ dựa trên máy khách và giới hạn tốc độ dựa trên voucher / người dùng nội bộ. Khi bạn định cấu hình nhiều loại giới hạn tốc độ cùng một lúc, chỉ cấu hình có giá trị giới hạn tốc độ tối thiểu mới có hiệu lực.

Lưu ý: Chỉ Omada Controller 2.6.0 trở lên mới hỗ trợ Giới hạn Tốc độ Dựa trên Máy Khách.

Làm cách nào để định cấu hình giới hạn tốc độ?

  • Giới hạn tốc độ dựa trên SSID

1. Nhấp  ở góc trên bên phải của giao diện quản lý. Đi tới Wireless Settings > Basic Wireless Setting để tải trang sau.

2. Nhấp  để định cấu hình SSID tương ứng và nhấp vào Giới hạn Tốc độ để tải trang sau.

3.Trong phần Giới Hạn Tốc Độ, bật Giới hạn tốc độ và chỉ định giới hạn tải xuống và giới hạn tải lên. Nhấp vào Áp dụng (Apply).

  • Giới Hạn Tốc Độ dựa trên Máy khách

Lưu ý: Trước khi cấu hình Giới hạn tốc độ dựa trên máy khách , đảm bảo máy khách đã kết nối với controller.

1. Vào Máy khách (Clients) và nhấp  để cấu hình mấy khách tương ứng. Sau đó nhấp Giới Hạn Tốc Độ (Rate Limit) để tải trang dưới.

2. Chỉ định giới hạn tải xuống và giới hạn tải lên. Nhấp vào Áp dụng 

(Apply).

  • Giới hạn tốc độ dựa trên Voucher / Người dùng nội bộ

Lưu ý: Trước khi định cấu hình Giới hạn tốc độ dựa trên Voucher / Người dùng nội bộ, hãy định cấu hình Voucher / Cổng thông tin người dùng nội bộ trước.

Đối với Voucher

1. Nhấp  ở góc trên bên phải của giao diện quản lý. Đi tớiWireless Control > Portal để tải trang sau.

2. Nhấp  để cấu hình Cổng thông tin chứng từ tương ứng. Nhấp vào Quản lý Voucher (Voucher Manager) để quản lý voucher.

3. . Tại trang Quản lý, bạn vào Voucher và bấm tạo voucher và chỉ định giới hạn tải xuống và giới hạn tải lên. Nhấp vào Áp dụng (Apply).

Đối với người dùng nội bộ

1. Nhấp  ở góc trên bên phải của giao diện quản lý. Đi tới Wireless Control > Portal để tải trang sau.

2. Nhấp  để định cấu hình Local User Portal tương ứng. Nhấp vào Quản lý người dùng ( User Management) để quản lý người dùng.

3. Trên trang Quản lý, hãy chuyển đến Người dùng và nhấp để tạo người dùng nội bộ và chỉ định giới hạn tải xuống và giới hạn tải lên. Nhấp vào Áp dụng (Apply).

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.