Cách thiết lập SSID và Mật mã khác nhau cho từng EAP thông qua Bộ điều khiển EAP

Hướng dẫn cấu hình
Updated 12-02-2022 08:02:48 AM 136600
This Article Applies to: 

Ở nhiều khách sạn và trung tâm mua sắm, thường chỉ có một SSID và Mật mã duy nhất để truy cập mạng không dây bằng xác thực Cổng thông tin (FAQ896). Tuy nhiên, khi chuyển sang triển khai mạng quy mô lớn, một SSID duy nhất có thể không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi, vì chúng tôi sẽ có cách quản lý khác nhau cho các địa điểm khác nhau. Chẳng hạn, chúng tôi muốn cho phép mọi người có thể truy cập máy chủ FTP ở trang A trong khi không thể truy cập ở trang B. Trong trường hợp đó, chúng tôi có thể đặt các SSID và Mật mã khác nhau cho EAP ở trang A và trang B, đồng thời đặt kiểm soát truy cập (FAQ1060).

Dưới đây là hai cách để thiết lập SSID và Mật mã khác nhau thông qua Bộ điều khiển EAP. Lấy hai thiết bị làm ví dụ, chúng ta cần đặt SSID và Mật mã khác nhau (SSID1 và SSID2) cho chúng.

1. Ghi đè SSID

Lưu ý: Tính năng Ghi đè SSID phù hợp với tất cả các phiên bản của Bộ điều khiển EAP.

Định cấu hình Thiết bị EAP 1, vào Cấu hình -> WLANS, chọn tần số 2.4GHz hoặc 5GHz sẽ được định cấu hình và nhấp vào Hoạt động.

 

Kích hoạt Ghi đè SSID trên AP này và nhập SSID và Mật mã mới mà bạn muốn ghi đè lên mật mã trước đó trong thiết bị EAP đang định cấu hình này.

Tương tự, chúng tôi có thể đặt SSID2 trên Thiết bị 2. Sau đó, chúng tôi có các SSID và Mật mã khác nhau cho hai thiết bị EAP.

Lưu ý: Nếu bạn đặt Ghi đè SSID cho tất cả EAP trong mạng WLAN này, thì thiết bị EAP của bạn sẽ không phát SSID như bạn đặt trong Cài đặt không dây cơ bản.

2. Nhóm WLAN

Lưu ý: Tính năng Nhóm WLAN phù hợp với phiên bản EAP Controller V2.2.3 trở lên.

Định cấu hình Nhóm mạng WLAN trên Bộ điều khiển EAP để nhóm mạng không dây của bạn.

Vào Wireless Settings -> Basic Wireless Setting, chọn tần số 2.4GHz hoặc 5GHz rồi nhấn Add trong Nhóm WLAN. Ở đây chúng tôi chọn 2.4G chẳng hạn.

Nhập Tên nhóm mạng WLAN như bạn muốn. Ở đây chúng tôi lấy SSID1 làm ví dụ.

 

Sau đó chọn nhóm này và thêm tài khoản SSID mới.

Điền SSID và Mật mã mà bạn muốn cho Nhóm SSID1.

Sau khi kết thúc Nhóm SSID1, chúng ta có thể đặt Nhóm WLAN khác là SSID2 với SSID và Mật mã khác.

Sau đó vào Device 1 Configuration -> WLANS, chọn SSID1 trong Nhóm WLAN.

Chúng tôi chọn SSID2 cho Thiết bị 2. Sau đó, chúng tôi có thể thấy Thiết bị 1 và Thiết bị 2 sẽ có các Nhóm WLAN khác nhau.

So sánh hai cách đặt SSID và Mật mã khác nhau cho từng EAP: Ghi đè SSID được khuyến nghị nếu bạn chỉ cần đặt SSID và Mật mã khác nhau cho một số thiết bị; nhưng khi bạn cần đặt một số lượng lớn thiết bị EAP, Nhóm WLAN sẽ là lựa chọn tốt hơn.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.