Tải về cho Archer TX50E V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Driver

Archer TX50E(UN)_V2_22.180_230206_Win10_Win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-02-27 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 51.93 MB
Hệ Điều Hành: Win10 x64/Win11 x64

1. Add 6G support under JP, HK and other country codes.

2. For Windows 10/11 64bit.

3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer TX50E(UN)_V2_Win10_Win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-30 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 57.66 MB
Hệ Điều Hành: Win10 x64/Win11 x64

1. For Archer TX3000E(UN) 2.0, Archer TX3000E(JP) 2.0, Archer TX50E(UN) 2.0, Archer TXE75E(UN) 1.0, Archer TXE75E(UN) 2.0, Archer TX55E(UN) 1.0, Archer TX55E(UN) 2.0, Archer TXE72E(UN) 1.0;
2. For Windows 10 64bit, Windows 11 64bit, currently 6GHz Band is only supported on Windows 11.
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer TX50E(UN)_V2_220511_win10_win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-06-10 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 52.99 MB
Hệ Điều Hành: win 10 64bit/win11 64bit

1. For Archer TX50E(UN) 2.0;
2. For Windows 10 64bit, Windows 11 64bit, currently 6GHz Band is only supported on Windows 11.
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer TX50E(UN)_V2_220303_win10_win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-03-10 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 48.10 MB
Hệ Điều Hành: win 10 64bit/win11 64bit

1. For Archer TX50E(UN) 2.0;
2. For Windows 10 64bit, Windows 11 64bit;
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Setup Video

  • Setup Video for TP-Link Wi-Fi Bluetooth PCIe Adapter

    This video will show you how to connect a TP-Link Wi-Fi Bluetooth PCI Express Adapter to your computer and details of Wi-Fi and Bluetooth driver installations. For more information, visit www.tp-link.com/support.

    More Fold

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.