Tải về cho Tapo RV30 V1.20

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1.20

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Setup Video

 • How to Set Up Your Tapo LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop: Tapo RV30

 • How to Install Mop Cloth Mount and Fill in Water Tank: Tapo RV30

 • How to Empty the Dustbin: Tapo RV30

 • How to Clean the Main Brush: Tapo RV30

 • How to Clean the Side Brush: Tapo RV30

 • How to Clean the Filter: Tapo RV30

 • How to Clean the Mop Cloth: Tapo RV30

 • How to Clean Sensors: Tapo RV30

 • How to Clean Charging Contacts: Tapo RV30

 • How to Clean Main Wheels: Tapo RV30

 • How to Clean the Caster Wheel: Tapo RV30

Câu hỏi thường gặp

Apps

TP-Link Tapo
TP-Link Tapo provides the easiest way to manage and control your smart life products.

From United States?

Get products, events and services for your region.