Tải về cho HS100 V1

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Setup Video

 • How to Set Up a TP-Link Kasa Smart Plug

 • Quick Tips: How to Link your Kasa Account to Google Assistant

  This video will show you how to how to link your Kasa Account to Google Assistant for voice control.

  More Fold
 • Quick Tips: How to Link your Kasa Account to Amazon Alexa

  This video will show you how to how to link your Kasa Account to Google Assistant for voice control.

  More Fold
 • How to Setup Smart Actions in the TP-Link Kasa App

  This video will show you how to Setup the Smart Actions feature in the Kasa App.

  More Fold
 • Quick Tips - How to Create A schedule in the Kasa App

  This video will show you how to create a schedule for the device in the Kasa App.

  More Fold
 • Quick Tips - How to Change your Time zone in the Kasa App

  This video will show you how to set your time zone in the Kasa App.

  More Fold
 • Quick Tips - How to Create a Group in the Kasa App

  This video will show you how to create a group of devices in the Kasa App.

  More Fold

Câu hỏi thường gặp

Apps

TP-Link Kasa
TP-Link Kasa provides the easiest way to manage and control your smart life products.

GPL Code

From United States?

Get products, events and services for your region.