Tải về cho Archer T9UH V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

Archer T9UH(UN)_V2_190827_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-09-10 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 8.83 MB
Hệ Điều Hành: MAC 10.14

Modifications and Bug Fixes:
1. For Archer T9UH 2.0.
2. For MAC 10.14.

Archer T9UH(EU)_V2_181023_Win

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-11-09 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 52.39 MB
Hệ Điều Hành: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11

1. For Archer T9UH(EU) V2.
2. For WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10/Win11 32bit/64bit.
 

Archer T9UH(EU)_V2_181023_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-11-09 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 4.66 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS X10.9_10.13

1. For Archer T9UH(EU) V2.
2. For Mac 10.9~10.13.

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.