Tải về cho Archer T4U V5

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V5

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Driver

Archer T4U(EU)_V5_Win8.1

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 12.23 MB
Hệ Điều Hành: win8.1x32x64

1. For win8.1 32bit/64bit.
2. For Archer T4U (EU) V5.0.

Archer T4U(EU)_V5_Win8

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 12.23 MB
Hệ Điều Hành: win8x32x64

1. For win8 32bit/64bit.
2. For Archer T4U (EU) V5.0.

Archer T4U(EU)_V5_Win11

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 20.98 MB
Hệ Điều Hành: win11x64

1. For win11 32bit/64bit.
2. For Archer T4U (EU) V5.0.

Archer T4U(EU)_V5_Win10

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.12 MB
Hệ Điều Hành: win10x32x64

1. For win10 32bit/64bit.
2. For Archer T4U (EU) V5.0.

Archer T4U(EU)_V5_Win7

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 12.23 MB
Hệ Điều Hành: win7x32x64

1. For win7 32bit/64bit.
2. For Archer T4U (EU) V5.0.

Setup Video

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

Câu hỏi thường gặp

From United States?

Get products, events and services for your region.