QoS ảnh hưởng đến luồng dữ liệu thời gian thực của Deco như thế nào?

Khi bạn cài đặt
Updated 11-13-2021 03:23:34 AM 42204
This Article Applies to: 

Có hai loại ưu tiên: Ưu tiên thiết bị (Device priority) Ưu tiên ứng dụng (Application priority).

Ưu tiên thiết bị:                                                            Ưu tiên ứng dụng:

            

Ưu tiên Ứng dụng luôn đi trước Ưu tiên thiết bị.

Chi tiết được giải thích trong các biểu đồ dưới đây:

Mô hình #1: Dữ liệu phát trực tuyến của PC B xuất hiện trước dữ liệu chơi game của PC A mặc dù PC A được đặt thành Mức độ ưu tiên cao còn PC B thì không vì ưu tiên ứng dụng đi trước ưu tiên thiết bị.

Mô hình #2: Dữ liệu truyền trực tuyến của PC A có mức độ ưu tiên cao hơn dữ liệu phát trực tuyến của PC B vì PC A được đặt ở mức ưu tiên cao.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.