QoS ảnh hưởng đến luồng dữ liệu thời gian thực của Deco như thế nào?

Khi bạn cài đặt
Updated 11-13-2021 03:23:34 AM 58961
This Article Applies to: 

Có hai loại ưu tiên: Ưu tiên thiết bị (Device priority) Ưu tiên ứng dụng (Application priority).

Ưu tiên thiết bị:                                                            Ưu tiên ứng dụng:

            

Ưu tiên Ứng dụng luôn đi trước Ưu tiên thiết bị.

Chi tiết được giải thích trong các biểu đồ dưới đây:

Mô hình #1: Dữ liệu phát trực tuyến của PC B xuất hiện trước dữ liệu chơi game của PC A mặc dù PC A được đặt thành Mức độ ưu tiên cao còn PC B thì không vì ưu tiên ứng dụng đi trước ưu tiên thiết bị.

Mô hình #2: Dữ liệu truyền trực tuyến của PC A có mức độ ưu tiên cao hơn dữ liệu phát trực tuyến của PC B vì PC A được đặt ở mức ưu tiên cao.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.