Làm cách nào để tôi có thể đặt lại (reset) hoặc khởi động lại (reboot) Hệ thống Wi-Fi Deco Whole-Home của mình?

Hỗ trợ thêm
Updated 02-21-2022 09:51:40 AM 864634
This Article Applies to: 

Bạn có thể dễ dàng đặt lại hoặc khởi động lại Hệ thống Wi-Fi Toàn nhà Deco của mình về mặt vật lý hoặc thông qua ứng dụng Deco.

Reset một thiết bị Deco:

Từ Dashboard trong ứng dụng Deco, hãy nhấn vào thiết bị Deco mà bạn muốn đặt lại (reset), sau đó nhấn vào nút ở góc trên cùng bên phải. Nhấp vào Xóa (Remove) để đặt lại (reset) thiết bị Deco.

Ngoài ra, bạn có thể nhấn nút Đặt lại (Reset) ở dưới cùng của thiết bị Deco trong 1 giây để đặt lại (reset).

Lưu ý:

1.      Nếu bạn không đặt lại (reset) được Deco bằng cách xóa thiết bị trên ứng dụng Deco hoặc nhấn nút đặt lại (reset) trong một giây, bạn nên rút phích cắm của thiết bị Deco rồi cắm lại, đợi hai phút rồi đặt lại (reset).

2.       Nếu bạn muốn đặt lại (reset) tất cả các thiết bị Deco thông qua ứng dụng Deco, tốt hơn nên xóa đơn vị mở rộng đầu tiên và đơn vị chính cuối cùng.

 

Khởi động lại thiết bị Deco của bạn:

Nhấn vào một thiết bị Deco mà bạn muốn khởi động lại (reboot) trên Dashboard trong ứng dụng Deco, sau đó nhấn vào nút ở góc trên cùng bên phải. Nhấp vào Khởi động lại (Reboot) để khởi động lại thiết bị Deco.

Ngoài ra, bạn có thể rút phích cắm của thiết bị Deco rồi cắm lại để khởi động lại (reboot).

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.