Cài đặt Deco như thế nào?

Khi bạn cài đặt
Updated 06-09-2021 15:08:49 PM 597801
This Article Applies to: 

Đảm bảo thiết bị Android hoặc iOS của bạn có quyền truy cập Internet thông qua dữ liệu di động hoặc Wi-Fi, sau đó làm theo các bước sau:

  • Tải xuống ứng dụng Deco từ App Store hoặc Google Play.
  • Đăng ký ID TP-Link trong ứng dụng Deco.
  • Làm theo hướng dẫn trong ứng dụng để cài đặt thiết bị Deco chính.
  • Tiếp tục làm theo hướng dẫn để thêm thiết bị Deco vào mạng của bạn.
  • Kết nối thiết bị Wi-Fi đến mạng Deco của bạn và tận hưởng!

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Setup Videos

What to do if I fail to configure the main Deco and get stuck on “We couldn't find Deco”?

What to do if I fail to configure the satellite Deco and get stuck on “We couldn't find another Deco”?

What to do if I fail to configure the main Deco and get stuck on “Testing Internet Connection”?

How to Set up TP-Link Whole Home Mesh WiFi Extender(Deco M3W)

Deco Voice X20 Set up video

From United States?

Get products, events and services for your region.