Biểu đồ so sánh hiệu suất của Router Không dây TP-Link

Q&A of functional explanation or specification parameters
Updated 04-19-2019 01:58:49 AM 209727
This Article Applies to: 

1.Tốc độ sau được dựa trên NAT Throughput trực tiếp WAN đến LAN.Đây là tốc độ tối đa có thể đạt được trong môi trường thử nghiệm mạng.

2.Tốc độ internet thực tế, và tốc độ để truy cập tới nguồn cục bộ sẽ khác khau,phụ thuộc vào hơp đồng kết nối, loại kết nối,chức năng kích hoạt của router,tải hiện tại trên nhà cung cấp mạng và đặc tính của cáp.

3.Làm thế nào để tìm phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link?Vui lòng tham khảo How to find the hardware version on a TP-Link device?

 

 

 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.