Màu đèn LED khác nhau của Deco có ý nghĩa thế nào?

Hỗ trợ thêm
Updated 10-21-2022 06:55:04 AM 1258526
This Article Applies to: 

Đối với Deco M5, Deco P7 và Deco M9 Plus, vui lòng tham khảo bảng sau để kiểm tra trạng thái đèn LED của bạn.

Màu

Ý nghĩa trạng thái đèn LED

Vàng

Deco đang khởi động

Xanh Dương Nhấp Nháy

Deco sẵn sàng để cài đặt

Xanh Dương Sáng

Deco đang cài đặt

Xanh Lá Sáng

Deco đã được đăng ký và tất cả đều tốt

Đỏ

Deco có vấn đề

 

Đối với Deco M4, Deco E4 và Deco W2400, vui lòng tham khảo bảng sau để kiểm tra trạng thái đèn LED của bạn.

Màu

Ý nghĩa trạng thái đèn LED

Vàng nhấp nháy

Deco đang đặt lại

Vàng sáng

Deco đang khởi động

Xanh dương nhấp nháy

Deco đã sẵn sàng cài đặt

Xanh dương sáng

Deco đang khởi động

Trắng nhấp nháy

Deco đang nâng cấp firmware

Trắng sáng

Deco đã được đăng ký và tất cả đều tốt

Đỏ nhấp nháy

Deco bị ngắt kết nối khỏi Deco chính

Đỏ sáng

Deco có vấn đề

 

Đối với Deco M3W, vui lòng tham khảo bảng sau để kiểm tra trạng thái đèn LED.

LED

Trạng thái

Ý nghĩa trạng thái đèn LED

Nguồn

Bật/ Tắt

Deco Mở Rộng đang bật/ tắt

Nhấp nháy

Deco Mở Rộng đang khởi động, nâng cấp firmware hoặc đặt lại

Tín hiệu

Trắng sáng

Dịch vụ Internet khả dụng

Đỏ sáng

Deco mở rộng được kết nối với Deco chính nhưng dịch vụ internet không khả dụng

Trắng nhấp nháy

Kết nối WPS đang diễn ra

Đỏ nhấp nháy

Deco mở rộng bị ngắt kết nối khỏi Deco chính

2.4GHz

Bật/ tắt

Deco mở rộng được kết nối hoặc không được kết nối với Wi-Fi 2.4GHz chính của Deco.

5GHz

Bật/ tắt

Deco mở rộng được kết nối hoặc không được kết nối với Wi-Fi 5GHz của Deco chính

 

Lưu ý: Nếu có một model Deco mới, bạn nên kiểm tra ý nghĩa của trạng thái đèn LED trên UG trên trang web chính thức.

Related FAQs

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.