Làm thế nào để giảm kích thước MTU trên Router TP-Link của tôi?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-30-2012 11:02:30 AM 167945
This Article Applies to: 

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP router vào mặc định là 192.168.1.1 sau đó Enter.

Bước 2: Nhập username và password vào trang web, mặc định của nó là admin.

Bước 3: Chọn Network -->WAN, chọn đúng vào WAN Connection Type cho kết nối Internet của bạn.

Bước 4: Thay đổi kích thướt MTU nếu cần thiết

Với WAN Connection Type : Dynamic IP/Static IP/802.1X+Dynamic IP/802.1X+Static IP

Với WAN Connection Type : PPPoE

1. Chọn Advanced mở trang thiết lập PPPoE

2. Thay đổi kích thướt MTU, sau đó chọn SAVE để lứu quá trình cài đặt

 

Với WAN Connection Type : BigPond Cable

Bước 5: Chọn Save lưu quá trình thiết lập.

Chú ý: Vui lòng không thay đổi kích thướt MTU nếu không cần thiết hoặc không yêu cầu đòi hỏi thay đổi nó.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.