Làm thế nào để giảm kích thước MTU trên Router TP-Link của tôi?

User Application Requirement
Updated 07-30-2012 11:02:30 AM 111978
This Article Applies to: 

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP router vào mặc định là 192.168.1.1 sau đó Enter.

Bước 2: Nhập username và password vào trang web, mặc định của nó là admin.

Bước 3: Chọn Network -->WAN, chọn đúng vào WAN Connection Type cho kết nối Internet của bạn.

Bước 4: Thay đổi kích thướt MTU nếu cần thiết

Với WAN Connection Type : Dynamic IP/Static IP/802.1X+Dynamic IP/802.1X+Static IP

Với WAN Connection Type : PPPoE

1. Chọn Advanced mở trang thiết lập PPPoE

2. Thay đổi kích thướt MTU, sau đó chọn SAVE để lứu quá trình cài đặt

 

Với WAN Connection Type : BigPond Cable

Bước 5: Chọn Save lưu quá trình thiết lập.

Chú ý: Vui lòng không thay đổi kích thướt MTU nếu không cần thiết hoặc không yêu cầu đòi hỏi thay đổi nó.

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.