Các mạng Powerline khác nhau có thể hoạt động chung với một hệ thống điện hay không?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-18-2012 12:15:47 PM 80621
This Article Applies to: 

 Có.

Các mạng powerline có thể được ngăn cách bởi các tên mạng khác nhau. Về việc làm thể nào để thay đổi tên mạng, nó có thể được thực hiền bằng nút pair hoặc tiện ích kèm theo. Vui lòng tham khảo câu hỏi bên dưới

Làm thế nào để bảo mật (theo cặp) của mạng powerline

Tuy nhiên, thông lượng tổng cộng được chia sẽ bởi nhiều mạng, vui lòng chú ý điều này.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.