Làm thế nào cấu hình thuộc tính TCP/IP kết nối Wireless trong window Vista

User Application Requirement
Updated 07-28-2012 11:16:57 AM

Bước 1: Mở Control Panel, chọn Network and sharing centre-->manage Network connection thể hiện hình bên dưới

                      

                     

             

Bước 2: Chọn wireless network connection, nhấp chuột phải chọn Properties

                          

Bước 3: Chọn Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) sau đó chọn Properties

      

 

Bước 4:  Nếu có một DHCP server hiện có sẵn trong mạng wireless , chọn Obtain an IP address automatically  để có được một địa chỉ IP từ máy chủ DHCP khác, chọn Use the following IP address sau đây để cấu hình chúng bằng tay nhấp vào nút OK.

 

                                       

 

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.