Làm cách nào để cài đặt Kiểm soát băng thông và Thời gian hiệu quả cho mạng khách của tôi?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-27-2022 09:20:35 AM 11162
This Article Applies to: 

Nếu bạn cung cấp mạng khách trên Router TP-Link, bạn có thể giới hạn băng thông của mạng đó bằng Kiểm soát băng thông và chỉ bật mạng khi bạn cần với Thời gian hiệu quả.

  1. Truy cập http://tplinkwifi.net, và đăng nhập bằng mật mã bạn đã đặt cho router.
  2. Vào Advanced > Wireless > Guest Network.

  1. Giới hạn băng thông của mạng khách.
    1. Bật Kiểm Soát Băng Thông cho một hoặc tất cả các mạng khi bạn cần.
    2. Giới hạn băng thông tải xuống và tải lên cho mạng.
  2. Chỉ định thời gian có hiệu lực. Mạng khách sẽ tự động tắt sau thời gian có hiệu lực. Giá trị mặc định Không giới hạn cho biết rằng mạng khách sẽ luôn được bật.
  3. Lưu cài đặt.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.