Tại sao 3G router và các thiết bị trên trong của tôi không thể truy cập internet

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-18-2012 12:05:35 PM 54389
This Article Applies to: 

Thông thường, 3G router sẽ nhận địa chỉ IP Public dạng 113.113.241.119

Trong trường hợp này, 3G router và các thiết bị có thể truy cập internet bằng IP Public + Port (http://IP public:port) nếu như các port cần thiết trên 3G router được mở

Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet cung cấp địa chỉ IP private cho modem 3G như 10.xxx hoặc 172.xxx. Trong trường hợp này, 3G router và máy chủ nội bộ không thể trực tiếp tuy cập từ mạng bên ngoài vào vì  địa chỉ IP private không tồn tại ngoài internet

 

Giải pháp :

1. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet để kiểm tra Dial NumberAPN. Dial NumberAPN không chính xác có thể làm cho router chỉ nhận được một địa chỉ IP Private

2. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ internet và yêu cầu cung cấp địa chỉ IP Public cho 3G router của bạn

3. Liên hệ với nhà cung cấp và yêu cầu mở port dành riêng cho 3G router trên root router của nhà cung cấp dịch vụ internet, ví dụ như port 80(WEB) hoặc Port 21(FTP)

Lưu ý :

Nếu bạn đang sử dụng modem 3G StartHub Singapore thì vui lòng tới : Network-->3G và cài đặt Dial NumberAPN bằng tay

Các bài viết liên quan :

Làm thế nào để mở port trên IP-LINK 3G router ?
Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.