Cấu hình Kết nối PPTP/L2TP VPN trên Deco như thế nào?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-21-2021 09:04:37 AM 281342
This Article Applies to: 

Deco supports PPTP/L2TP VPN client mode (doesn’t support encrypted connections) and VPN passthrough features.

Some ISPs provide internet service based on PPTP/L2TP protocol. In this case, we can set up Deco in PPTP/L2TP client mode to connect to the ISP server and share the internet.

VPN passthrough supports PPTP/L2TP/IPSec and enables the local client devices behind Deco to set up a VPN connection with the external server.


Bài viết này lấy Deco M5 làm ví dụ.

1. Kết nối điện thoại của bạn với mạng Wi-Fi của Deco. Trên ứng dụng Deco, vui lòng vào More->Advanced-> trang IPv4.

2. Nhấp vào Internet Connection type, chọn PPTP làm loại kết nối internet.

3. Nhập đúng Tên người dùng, Mật mã  IP / Tên miền của máy chủ VPN (Ví dụ: 219.76.10.41 hoặc nếu Máy chủ VPN của bạn là một tên miền, bạn có thể nhập tên miền).

Nếu bạn không có thông tin cấu hình, hãy liên hệ với ISP của bạn.

Và sau đó nhấp vào Lưu để kết thúc quá trình cấu hình.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.