Làm thế nào để định cấu hình cài đặt dữ liệu của Router Wi-Fi Chuẩn N 4G LTE TP-Link0 ở Chế độ Router 3G/4G (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 06-21-2022 08:58:23 AM 48267
This Article Applies to: 

Bài viết này lấy TL-MR6400 làm ví dụ:

1. Vui lòng tham khảo Làm cách nào để đăng nhập vào Trang quản lý dựa trên web của Archer MR6400 (logo mới)?

2. Vào NetworkLTE Data Settings, bạn có thể cài đặt cấu hình dữ liệu trên trang này.

Tổng/ hàng tháng đã sử dụng - Bạn có thể nhấp vào Sửa và nhập số lượng dữ liệu thực tế để sửa dữ liệu.

Giới hạn dữ liệu - Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng giới hạn dữ liệu. Nếu được bật, bạn có thể đặt hạn ngạch dữ liệu và cảnh báo sử dụng.

Tổng/hàng tháng phụ cấp - Đặt số lượng dữ liệu tổng / tháng được phép. Khi mức sử dụng dữ liệu vượt quá mức cho phép, thiết bị sẽ ngắt kết nối internet và hiển thị thông báo trên màn hình hỏi có kết nối internet hay không.

Thống kê dữ liệu hàng tháng - Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng đặt lại lưu lượng dữ liệu.

Ngày bắt đầu - Kích hoạt tính năng và lập lịch ngày, dữ liệu sẽ đặt lại về 0 vào ngày đó. Nếu bị tắt, thông tin tổng số dữ liệu sẽ được hiển thị. Nếu được bật, thông tin dữ liệu hàng tháng sẽ được hiển thị.

Nhấp vào Lưu (Save) để làm cho cài đặt hiệu quả.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.