Làm sao để khởi động lại sản phẩm TP-Link về cấu hình mặc định (Khi quên mật khẩu)

User Application Requirement
Updated 07-03-2012 12:52:29 PM
This Article Applies to: 
TD-VG3511 , TD-8817 , TD-W8950N

Chú ý: Nếu bạn reset thiết bị, thì thiết bị sẽ trở về cấu hình mặc định, bạn sẽ mất tất cả các thiết lập của bạn.

Bằng cách nhấn nút RESET ở phía sau thiết bị

Bấm trực tiếp và giữ nút reset phía sau với khoảng thời gian từ 6 đến 10 giây khi thiết bị đang chạy.

 

Thả nút reset ra và đợi cho thiết bị reboot

Chú ý:

1. Hãy chắn chắn là router được bật trước khi nó khởi động xong

2. Địa chỉ IP là 192.168.1.1, tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin (cho tất cả các trường hợp)

3. Chắn chắn là địa chỉ IP của máy tính bạn cùng subnet với thiết bị. Nghĩa là máy tính của bạn phải có địa chỉ IP là 192.168.1.X (X nằm trong dải từ 2 đến 253) và subnet mak là 255.255.255.0

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.