Làm thế nào để cấu hình TCP/IP Properties trên máy tính của tôi

User Application Requirement
Updated 07-16-2012 14:42:15 PM

Dành cho Windows XP :

Bước 1 : Click Start-->Control Panel

Bước 2 : Nhấp đúp vào biểu tượng Local Area Connection

Bước 3 : Click Internet Protocol (TCP/IP)-->Properties

Bước 4 : Tới đây chúng ta có 2 cách để cấu hình TCP/IP

1. Để IP động

Chọn Obtain an IP address automatically Obtain DNS Server address automatically như hình dưới, sau đó bấm OK để lưu lại

 

2. Đặt IP tĩnh

a) Chọn Use the following IP IP address như hình dưới, nếu địa chỉ IP LAN của router là 192.168.1.1, nhập địa chỉ IP 192.168.1.x(x là số từ 2 đến 254), subnet mask là 255.255.255.0 và defaul gateway là 192.168.1.1

b) Chọn Use the following DNS server addresses như hình dưới và nhập địa chỉ IP của DNS Server sau đó click OK để lưu lại

 

 

Dành cho Windows Vista/Windows 7 (Lưu ý : Ở đây chúng tôi lấy Windows Vista làm ví dụ, nhưng cũng là tương tự trên windows 7)

Bước 1 : Nhấn phím cửa sổ  và phím R trên bàn phím

Bước 2 : Nhập ncpa.cpl-->OK

Bước 3 : Chọn kết nối, nhấp phải và nhọn Properties.

Bước 4 : Chọn Internet Protocol Version 4(IPv4)-->Properties.

Bước 5 : Tới đây chúng ta cũng có 2 cách để cấu hình TCP/IP là để địa chỉ IP động hoặc đặt địa chỉ IP tĩnh

1.  Để IP động

Chọn Obtain an IP address automatically và Obtain DNS Server address automatically như hình dưới, sau đó bấm OK để lưu lại

2. Đặt địa chỉ IP tĩnh

Chọn Use the following IP address sau đó nhập địa chỉ IP, subnet mask, và default gateway

Chọn Use the following DNS server addresses và nhập địa chỉ IP của DNS Server

 

Bước 5 : Click OK để lưu lại các thiết lập


SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.