Tải về cho UE330 V3

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V3

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.

Driver

UE330(UN)_V3_Mac 10.9-10.15

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 324.61 KB
Hệ Điều Hành: MACOS 10.9 to 10.15

Generally, UE300 and UE330 support plug-and-play. If your product is not plug-and-play or cannot work well, please update the latest version of the driver.

Note: For MACOS 10.9 to 10.15.

UE330(UN)_V3_Mac10.8

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 449.08 KB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.8

Generally, UE300 and UE330 support plug-and-play. If your product is not plug-and-play or cannot work well, please update the latest version of the driver.

Note: For Mac OS 10.8.

UE330(UN)_V3_20220722_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 43.03 MB
Hệ Điều Hành: win11/win10/win8/win8.1/win7

Generally, UE330 support plug-and-play. If your product is not plug-and-play or cannot work well, please update the latest version of the driver.

Note: For win11/win10/win8/win8.1/win7.

UE330_Driver

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-11-23 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: N/A

Generally, UE330 supports plug-and-play. If your product is not plug-and-play or cannot work well, please  update the latest version of the driver.

If you have further questions, please contact us

From United States?

Get products, events and services for your region.