Tải về cho UE200 V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Driver

UE200_Driver

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-11-23 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: N/A

Generally, UE200 supports plug-and-play. If your product is not plug-and-play or cannot work well, please  update the latest version of the driver.

If you have further questions, please contact us

From United States?

Get products, events and services for your region.