วิธีกำหนดค่า Wi-Fi Schedules โดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

Configuration Guide
Updated 10-11-2019 07:41:54 AM 9010
This Article Applies to: 

วิธีกำหนดค่า Wi-Fi Schedules โดยใช้แอพ tpPLC (สมาร์ทโฟน)

ขั้นตอนที่ 1:   เชื่อมต่ออะแดปเตอร์ของคุณผ่านไร้สาย

* หมายเหตุ: อะแดปเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้สิ่งนี้ทำงานได้

ขั้นตอนที่ 2:   เปิดแอป tpPLC

ขั้นตอนที่ 3:แตะที่อะแดปเตอร์Wireless Powerline และเลือก Wi-Fi Setting

 

 

 ขั้นตอนที่ 4:เลือก Wi-Fi Schedules

ขั้นตอนที่ 5:เปิด Wi-Fi Scheduler และคลิก Add เพื่อเพิ่มกำหนดการ

   

Get to know more details of each function and configuration please go to Download Center to download the manual of your product.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States (English)?

Check products and services for your region.