Tải về cho EAP650 V1

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V1

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Controller Software

Bộ điều khiển EAP được sử dụng để quản lý nhiều EAP một cách mạnh mẽ.

Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-02-27 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 189.79 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-02-27 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 202.04 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.13.30.8_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-02-05 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 283.05 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.13.23_linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-01-12 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 189.10 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.13.23_linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-01-12 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 201.49 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.13.23_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-01-11 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 282.50 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.13.22_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-12-01 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 189.10 MB
Hệ Điều Hành: Linux

Omada_SDN_Controller_v5.13.22_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-12-01 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 201.55 MB
Hệ Điều Hành: Linux

Omada_SDN_Controller_v5.13.22_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-11-23 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 282.51 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.12.7_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-09-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 177.25 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.12.7_linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-09-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 192.17 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_v5.12.7_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-09-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 273.17 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.9.31_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-03-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 149.89 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.9.31_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-03-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 164.50 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_v5.9.31_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-03-13 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 244.50 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.9.9_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-02-27 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 157.42 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_v5.9.9_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-02-27 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 141.62 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.9.9_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-02-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 237.42 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.8.4_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-01-30 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 156.32 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_v5.8.4_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-01-30 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 140.53 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.8.4_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2023-01-06 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 236.31 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.7.4_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 169.53 KB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_v5.7.4_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 153.57 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_V5.7.4_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-11-21 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 249.71 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.6.3_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-10-24 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 132.77 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.6.3_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-10-24 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 145.82 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_V5.6.3_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-27 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 225.83 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.5.6_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 129.65 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_v5.5.6_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 142.31 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_V5.5.6_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-08-22 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 222.32 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.4.6_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-07-29 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 139.98 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_V5.4.6_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-07-29 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 127.34 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_V5.4.6_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-07-12 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 219.97 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_V5.3.1_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-05-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 130.23 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada_SDN_Controller_V5.3.1_Linux_x64.tar

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-05-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 138.76 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_V5.3.1_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-05-07 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 218.75 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Omada_SDN_Controller_v5.1.7_Linux_x64.tar.gz

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-03-22 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 134.20 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10, CentOS 6/7

Omada_SDN_Controller_v5.1.7_Linux_x64.deb

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-03-22 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 127.55 MB
Hệ Điều Hành: Ubuntu 16.04/18.04/20.04, Debian 8/9/10

Omada Controller_V5.1.7_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-02-25 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 215.98 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/10/11/Server

Setup Video

 • How to Set Up the Whole Network of Gateway, Switches, and EAPs Using Omada SDN Controller

  This video will demonstration how to do a full configuration with TP-Link Omada products including gateway, switches and EAPs. As an example, we are going to build the wired and wireless networks from scratch at our TP-Link Office. The setup consists of 7 steps: Step 1. Log in to the Controller Step 2. Adopt Devices Step 3. View Dashboard and Menus Step 4. Set up WAN Step 5. Set up LAN and VLANs Step 6. Set up Wi-Fi Step 7. Set up ACL

  More Fold
 • How to Install and Set Up Omada Software Controller

  This video will show you how to install and set up the Omada Software Controller, using the Windows version for demonstration.

  More Fold
 • How to Adopt Omada Devices via Omada Controller

  This video will show you how to adopt Omada devices and configure a gateway network via the Omada SDN Controller (Omada Software Controller is used as an example).

  More Fold
 • How to add devices with Zero-Touch Provisioning (ZTP) via Could-Based Controller

  This video will show you How to add devices with Zero-Touch Provisioning (ZTP) via Could-Based Controller.

  More Fold
 • How to Monitor and Manage Devices via Omada SDN Controller

  This video will show you how to monitor and manage devices via Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Schedules to Automate Network Control via Omada SDN Controller

  This video shows how to configure WLAN Schedule, Port Schedule (PoE Schedule, Port Schedule), Upgrade Schedule, and Reboot Schedule to help you easily manage your network using the Omada Software Controller for demonstration.

  More Fold
 • How to Monitor and Manage Clients via Omada SDN Controller

  This video will show you how to monitor and manage clients via Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Check the Clients Signal Strength and Estimate the Actual Speed

  This video will show you how to check the client signal strength and estimate actual network speeds.

  More Fold
 • How to Create User Accounts on Omada SDN Controller

  This video shows how to create custom roles, local user accounts and cloud user accounts of different levels on the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Set Wireless SSID for Different Users via Omada SDN Controller

  This video will show you how to set wireless SSIDs for different users via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure No Authentication Portal via Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure No Authentication Portal via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Voucher Portal for Different Privilege Users via Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure the voucher portal for users with different privileges via the Omada Software Controller.

  More Fold
 • How to Use Heat Maps to Deploy Your Network via the Omada SDN Controller

  This video will show you how to use heat maps to deploy your network via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Fast Roaming via the Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure Fast Roaming via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Build an Omada Mesh Network via the Omada SDN Controller

  This video will show you how to build an omada mesh network via the Omada SDN Controller.

  More Fold
 • How to Configure Bandwidth Control via Omada SDN Controller

  This video will show you how to configure bandwidth control via Omada SDN Controller.

  More Fold

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

EAP650(EU)_V1_1.0.13 Build 20240131

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-02-04 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.68 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v5.9 or above

 

Bug Fixed:

1. Fixed the bug that that multicast acceleration caused VLAN data forwarding errors.

2. Fixed the bandwidth display issue of channel deployment.

3. Fixed the bug that Radius CoA would raise the client abnormally.

4. Fixed the return result display issue of Tools-Network Check-DNS Lookup.

 

EAP650(EU)_V1_1.0.12 Build 20231208

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-01-23 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.67 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v5.9 or above

EAP650(EU)_V1_1.0.6 Build 20220921

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-12-06 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.06 MB

This firmware fully adapts the Omada SDN Controller v5 but only compatible with Omada
Controller v4.1.5 or above.
With this firmware, port 29814 instead of ports 29811/29812/29813 is used when EAP is
managed by Omada SDN Controller v5.

EAP650(EU)_V1_1.0.3 Build 20220316

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-07-04 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.06 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v4.1.5 or above

EAP650(EU)_V1_1.0.2 Build 20220210

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-05-06 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.06 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v4.1.5 or above

EAP650(EU)_V1_1.0.0 Build 20211203

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-03-04 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 15.04 MB

Recommended Controller Software Version: Omada Controller v4.3.5 or above.

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Apps

Omada APP

TP-Link Omada lets you configure settings, monitor network status and manage clients, all from the convenience of a smart phone or tablet. Learn more about Compatible Devices.

Note: SDN switch/router is compatible with Omada App only in controller mode. To use Omada, please update your device's firmware to the latest version.

From United States?

Get products, events and services for your region.