Cách định cấu hình tính năng Nhóm WLAN trên SDN Controller (Giao diện người dùng mới)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-06-2022 04:40:38 AM 29030
This Article Applies to: 

Tính năng Nhóm WLAN cung cấp một cách dễ dàng để triển khai mạng không dây của bạn. Nó cho phép bạn đặt trước các nhóm SSID với các thông số không dây mong muốn và nhanh chóng áp dụng chúng cho các EAP của bạn. Theo nhu cầu của bạn, bạn có thể áp dụng các Nhóm WLAN khác nhau cho các EAP khác nhau hoặc một Nhóm WLAN cho tất cả chúng.

 

Các Bước Cấu Hình

Để định cấu hình tính năng Nhóm WLAN, hãy làm theo các bước bên dưới:

Bước 1. Tạo Nhóm WLAN

Lưu ý: Theo mặc định, có một nhóm WLAN có tên Mặc định, được áp dụng cho tất cả các EAP.

1) Vào Settings > Wireless Network.

2) Nhấp + Create New Group từ danh sách thả xuống WLAN Group để thêm Nhóm WLAN.

3) Chỉ định tên cho Nhóm WLAN và nhấp vào Save.

Sau khi bạn tạo Nhóm WLAN, bạn có thể bấm https://static.tp-link.com/image004_1572594566413a.gif để chỉnh sửa tên của Nhóm WLAN, bấm  để xóa Nhóm WLAN.

Bước 2. Thêm SSID vào Nhóm WLAN

1) Chọn Nhóm WLAN mong muốn từ danh sách thả xuống của WLAN Group và nhấp + Create New Wireless Network để thêm SSID vào Nhóm WLAN cụ thể.

2) Định cấu hình các thông số theo nhu cầu của bạn và nhấp vào Apply. Bạn có thể chỉ định tên cho SSID, chọn các băng tần tương ứng. Đối với Bảo mật, đây là ba lựa chọn: nếu bạn không cần mật mã cho SSID này, hãy chọn None; nếu bạn muốn mã hóa nó, hãy chọn WPA-Personal / WPA-Enterprise. Để biết thông tin chi tiết về các thông số, hãy tham khảo User Guide 4.4.

Sau khi bạn thêm SSID vào Nhóm WLAN, bạn có thể nhấp https://static.tp-link.com/image004_1572594566413a.gif vào cột ACTION để chỉnh sửa mạng không dây và nhấp để xóa mạng không dây.

 

Bước 3. Áp dụng Nhóm WLAN cho EAP

Lưu ý: Chỉ sau khi bạn áp dụng Nhóm WLAN cho EAP, các SSID của Nhóm WLAN mới có hiệu lực.

Ở đây chúng tôi thảo luận về hai tình huống:

1. Áp dụng cho một EAP duy nhất

1) Vào Devices, nhấp EAP mà bạn muốn áp dụng nhóm WLAN.

2) Sau đó vào Config > WLANs trong cửa sổ Properties

3) Chọn Nhóm WLAN mong muốn từ danh sách thả xuống để áp dụng Nhóm WLAN cho EAP.

 

2. Áp dụng cho EAP hàng loạt

1) Vào Devices, chọn tab AP và nhấp vào Batch Action, và sau đó nhấp Batch Config.

2)Sau đó chọn hộp EAP mà bạn muốn áp dụng nhóm WLAN và nhấp vào Done.

3) Vào Config > WLANs trong cửa sổ Properties,và chọn Nhóm WLAN mong muốn từ danh sách thả xuống để áp dụng Nhóm WLAN cho EAP.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập  Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.