Umowa świadczenia usługi Kasa Care

Postanowienia ogólne

 1. TP-Link Corporation Limited z siedzibą pod adresem Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong ("TP-Link") dostarcza urządzenia i usługi z zakresu inteligentnej automatyki domowej, w tym Kasa Cam. Kasa Cam to inteligentna kamera domowa, która jest obsługiwana przez usługę Kasa Care.

 2. Niniejsza Umowa Świadczenia Usług ("Umowa") oraz Warunki korzystania z usługi ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich interakcji między TP-Link a klientem końcowym ("Klient") związanych z usługą Kasa Care Poszczególne postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed odpowiednimi postanowieniami Warunków.

 3. "Usługa Kasa Care" to usługa w chmurze umożliwiająca przeglądanie i pobieranie nagrań wideo z kamery Kasa Cam. Z usług tych można korzystać wyłącznie w połączeniu z aplikacją TP-Link Kasa. Nagrania z działań kamery są przechowywane na koncie użytkownika Klienta ("Konto Kasa") i mogą być przeglądane i pobierane w określonym czasie, zależnie od Planu Subskrypcyjnego Klienta.

Rejestracja Konta Kasa

 1. Założenie Konta Kasa odbywa się poprzez przeprowadzenie procesu rejestracji w aplikacji TP-Link, który polega na poprawnym wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych w formularzu, zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku "Załóż konto", kliknięciu linku potwierdzającego w mailu wysłanym przez TP-Link oraz zdefiniowaniu hasła zgodnie z instrukcjami TP-Link.

 2. Klient może sprawdzić swoje dane w dowolnym momencie procesu rejestracji i poprawić ewentualne błędy w odpowiednich polach.

 3. Klient może również przechowywać informacje o swojej karcie kredytowej na Koncie Kasa. Klient zgadza się i przyznaje TP-Link prawo do korzystania z takich informacji w odniesieniu do wszelkich należnych i wymagalnych kwot związanych z Kontem Kasa. TP-Link poinformuje o tym Klienta podczas wprowadzania danych karty kredytowej.

 4. Po zakończeniu rejestracji, TP-Link otwiera Konto Kasa dla Klienta. Stanowi to podstawę do zawarcia niniejszej umowy pomiędzy klientem a TP-Link. Nie jest konieczne wyraźne informowanie klienta o tym fakcie.

 5. Po otwarciu Konta Kasa TP-Link nie przechowuje tekstu kontraktu w formie dostępnej dla użytkownika.

 6. W przypadku zmiany danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TP-Link o nowych danych lub wprowadzić zmiany w profilu Konta Kasa.

 7. Wszelkie nazwy użytkownika i hasła używane do korzystania z Usług są przeznaczone wyłącznie do indywidualnego użytku. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła (jeśli istnieje). TP-Link ma prawo do monitorowania nazwy użytkownika i hasła Klienta oraz, według własnego uznania, żądania od Klienta ich zmiany. Jeśli Klient używa nazwy użytkownika i hasła, które TP-Link uzna za niebezpieczne, TP-Link będzie uprawniony do zażądania zmiany nazwy użytkownika lub hasła Klienta i/lub zamknięcia Konta Kasa Klienta. Klient powinien chronić swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i użyciu przez strony trzecie. Jeśli istnieją dowody na bezprawne wykorzystanie danych przez osoby trzecie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym TP-Link. W takim przypadku TP-Link ma prawo zablokować dostęp Klienta. TP-Link nigdy nie zadzwoni ani nie wyśle e-maila do Klienta z prośbą o ujawnienie hasła.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane za pośrednictwem Konta Kasa. Przypadki nadużyć są pomijane, jeśli Klient nie może być za nie pociągnięty do odpowiedzialności.

Subskrypcje

 1. Każda subskrypcja rozpoczyna się od rejestracji konta Kasa i skonfigurowania kamery Kasa Cam. TP-Link oferuje dwa płatne plany subskrypcyjne, które klient może wybrać podczas rejestracji:

  • Plan Plus

  • Plan Premium.

 2. Plany Subskrypcyjne

  1. Informacje ogólne
   W przypadku Usług, Klient musi wykupić dostęp na zasadzie subskrypcji ("Płatne Subskrypcje"). Klient może wybrać jeden z dwóch modeli płatnej subskrypcji, wybierając odpowiednią kamerę Kasa Cam w aplikacji Kasa i klikając opcję "Zarządzaj subskrypcją". Klient może wybrać między Planem Premium a Planem Plus.

   Po wybraniu odpowiedniego planu klient jest proszony o wybranie cyklu rozliczeniowego (rocznego lub miesięcznego) i podanie danych swojej karty kredytowej. Subskrypcja jest finalizowana poprzez kliknięcie przycisku "Subskrybuj" na zakończenie procesu dokonywania subskrypcji.

  2. Plan Plus
   "Plan Plus" obejmuje limit pamięci wynoszący czternaście (14) GB. Nagrania w ramach limitu pamięci są przechowywane przez czternaście (14) dni. Historia nagrań wideo jest ograniczona liczbą dni lub limitem pamięci, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Plan Plus jest ważny dla jednej (1) kamery. Klienci, którzy chcą korzystać z większej liczby kamer w ramach Planu Plus, muszą wykupić Plan Plus dla każdej kamery. W celu uniknięcia wątpliwości opłata subskrypcyjna będzie musiała zostać uiszczona za każdą subskrypcję Planu Subskrypcyjnego Plus.

  3. Plan Premium
   "Plan Premium" obejmuje limit pamięci wynoszący trzydzieści (30) GB. Nagrania w ramach limitu pamięci są przechowywane przez trzydzieści (30) dni. Historia nagrań wideo jest ograniczona liczbą dni lub limitem pamięci, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Plan Premium jest ważny dla jednej (1) kamery. Klienci, którzy chcą korzystać z większej liczby kamer w ramach Planu Premium, muszą wykupić Plan Premium dla każdej kamery. W celu uniknięcia wątpliwości, opłata subskrypcyjna będzie musiała zostać uiszczona za każdą subskrypcję Planu Subskrypcyjnego Premium.

  4. Opłaty Subskrypcyjne i Płatności
   Opłaty subskrypcyjne są naliczane pierwszego dnia odpowiedniego okresu subskrypcji. Jeśli transakcja kartą kredytową Klienta zostanie odrzucona lub karta kredytowa straci ważność, TP-Link zastrzega sobie prawo do anulowania płatnych subskrypcji; subskrypcja nie zostanie jednak automatycznie zakończona. Klient pozostaje odpowiedzialny za wszystkie niezapłacone kwoty, które narosły w wyniku odrzucenia lub wygaśnięcia karty kredytowej. Ponadto Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty powstałe w związku z windykacją takich niezapłaconych kwot, w tym koszty sądowe, honoraria adwokackie, honoraria agencji windykacyjnych i wszelkie inne powiązane koszty. W przypadku korzystania z karty kredytowej jako metody płatności, klient może zostać obciążony opłatą za wymianę walut przez firmę obsługującą kartę kredytową, gdy waluta obciążenia różni się od waluty karty kredytowej. TP-Link nie ponosi odpowiedzialności za te dodatkowe opłaty.

   Jeśli zostanie pobrana mniejsza lub większa niż prawidłowa lub reklamowana kwota transakcji, TP-Link rezerwuje sobie prawo do wykonania kolejnych prób transakcji w celu skorygowania nieprawidłowej płatności do trzydziestu (30) dni od daty transakcji.

   TP-Link może zmienić ceny i wprowadzić nowe opłaty za usługi Kasa Care. TP-Link powiadomi Klienta z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem o każdej takiej zmianie. Powiadomienie to może zostać przesłane klientowi pocztą elektroniczną. Dalsze korzystanie przez klienta z funkcji po takim powiadomieniu stanowi akceptację wszelkich zmian w wysokości opłat. Jeśli Klient nie zgadza się na taką zmianę, TP-Link ma prawo wypowiedzieć Umowę. Klient przyjmuje do wiadomości, że po rozwiązaniu Umowy nie może już korzystać z Usług.

 3. Odnowienie subskrypcji

  Wszystkie Plany Subskrypcyjne Usług Kasa Care odnawiają się automatycznie przy użyciu metody płatności i długości trwania aktualnie rozliczanej z kontem Klienta do momentu anulowania lub wypowiedzenia (np. karta kredytowa). Klient nie zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o zbliżającym się odnowieniu, chyba że wybrano roczny cykl rozliczeniowy; w takim przypadku na adres e-mail rozliczany z kontem Klienta wysyłane jest coroczne przypomnienie. Po przetworzeniu Płatnej Subskrypcji Klienta, na adres e-mail powiązany z Kontem Kasa Klienta zostanie wysłane potwierdzenie. Po dokonaniu jakiejkolwiek Płatnej Subskrypcji, (i) TP-Link jest upoważniony do pobierania opłaty abonamentowej (oprócz wszelkich obowiązujących podatków) w okresach miesięcznych lub rocznych, zależnie od wybranego cyklu rozliczeniowego i zastosowanej promocji, o ile taka istnieje, przez cały okres obowiązywania Płatnej Subskrypcji, oraz (ii) Płatna Subskrypcja obowiązuje do momentu jej anulowania przez Klienta lub zgodnego z prawem wypowiedzenia przez TP-Link.

 4. Modyfikacja planu

  1. Anulowanie

   Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wybierając odpowiednią usługę Kasa Cam i klikając przycisk "Zarządzaj subskrypcją". Anulowanie miesięcznej płatnej subskrypcji nie ma mocy wstecznej w sensie zwrotu kosztów i wpływa jedynie na przyszłe opłaty. Anulowanie rocznej płatnej subskrypcji ma wpływ na przyszłe opłaty związane z planem subskrypcji Klienta i uprawnia do proporcjonalnego zwrotu kosztów. W przypadku anulowania subskrypcji, TP-Link zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich nagrań Kasa Cam Klienta przechowywanych na serwerach TP-Link, które staną się niedostępne dla Klienta w wyniku anulowania płatnej subskrypcji. Klient przyjmuje do wiadomości, że po anulowaniu subskrypcji nie może już korzystać z Usług.

  2. Zmiany planu

   Klient może w dowolnym momencie zmienić płatną subskrypcję na inną z poziomu menu "Kasa Care" w aplikacji Kasa, wybierając odpowiednią kamerę Kasa Cam i klikając opcję "Zarządzaj subskrypcją". Aby zmienić typ cyklu rozliczeniowego (roczny lub miesięczny), klient będzie musiał anulować płatną subskrypcję i ponownie się zarejestrować. W przypadku Zmiany Planu, TP-Link zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnych lub wszystkich nagrań Kasa Cam Klienta przechowywanych na serwerach TP-Link, które staną się niedostępne dla Klienta w wyniku Zmiany Planu.

* * * * *

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.