Warunki korzystania z usługi - Kasa Smart Home

Postanowienia ogólne

 1. TP-Link Corporation Limited z siedzibą pod adresem Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong ("TP-Link") dostarcza urządzenia i usługi z zakresu inteligentnej automatyki domowej, tworząc linię produktów Kasa Smart Home. Urządzenia obejmują routery Smart Home, kamery Kasa Cam, żarówki Smart Wi-Fi LED, wtyczki Smart Wi-Fi Plug, przełączniki Smart Wi-Fi Light Switch i wzmacniacze zasięgu Range Extender +, a także przyszłe rozwiązania w dziedzinie automatyki domowej (zwane łącznie "Urządzeniami"). Urządzenia są obsługiwane przez Aplikację Kasa i Usługi Kasa Care (łącznie "Usługi").

 2. Niniejsze Warunki korzystania z usługi ("Warunki") mają zastosowanie do wszystkich interakcji między TP-Link a klientem końcowym ("Klient") związanych z urządzeniami i usługami Kasa Smart Home. Indywidualne umowy lub specjalne warunki TP-Link (np. związane z usługami Kasa Care) mają pierwszeństwo przed niniejszymi Warunkami.

 3. Warunki Klienta, które odbiegają od niniejszych Warunków, są z nimi sprzeczne lub je uzupełniają, nie stają się częścią kontraktu, chyba że TP-Link wyraźnie wyrazi na nie zgodę na piśmie.

 4. TP-Link zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w celu uwzględnienia wszelkich przyszłych zmian biznesowych, prawnych lub technicznych. Obowiązują aktualnie obowiązujące Warunki, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej TP-Link, w sklepach z aplikacjami, a także w samej aplikacji podczas rejestracji konta użytkownika ("Konto Kasa") lub zakupu Usług online i które zostały uzgodnione przez Klienta w trakcie tego procesu.

 5. Zmiany, które przynoszą Klientowi korzyści lub są neutralne pod tym względem, będą miały skutek natychmiastowy. O wszelkich innych zmianach Klient zostanie poinformowany na piśmie co najmniej dwa miesiące przed ich wejściem w życie. Uznaje się, że Klient wyraził zgodę na zmiany, chyba że w ciągu miesiąca sprzeciwi się im w formie tekstowej do TP-Link; obowiązuje data wysłania takiego sprzeciwu. W przypadku ogłoszenia zmian TP-Link poinformuje Klienta o przysługującym mu prawie do zgłoszenia sprzeciwu oraz o konsekwencjach skorzystania z tego prawa. W przypadku sprzeciwu Klienta wobec zmian, TP-Link ma prawo wypowiedzieć niniejsze Warunki.

 6. Jeżeli zmiany dotyczą przedmiotu kontraktu, TP-Link może je wdrażać tylko wtedy, gdy są one rozsądne dla Klienta, przy jednoczesnym rozliczaniu odpowiedzialności TP-Link. W szczególności zmiany uznaje się za uzasadnione z punktu widzenia Klienta, jeżeli mieszczą się w granicach zwyczajowej praktyki w zakresie dostarczania takich Urządzeń lub Usług i nie dyskryminują Klienta z naruszeniem zasad działania w dobrej wierze.

 7. TP-Link może od czasu do czasu, według własnego uznania, opracowywać i dostarczać aktualizacje swoich Usług i/lub oprogramowania Urządzenia, które mogą obejmować aktualizacje, poprawki błędów, łatki, inne poprawki błędów, poprawki bezpieczeństwa i/lub nowe funkcje (łącznie, wraz z powiązaną dokumentacją, jeśli takowa istnieje, "Aktualizacje"). Aktualizacje mogą również modyfikować lub usuwać w całości niektóre funkcje. Klient zgadza się, że TP-Link nie ma obowiązku dostarczania jakichkolwiek Aktualizacji ani dalszego dostarczania lub włączania określonych funkcji lub funkcjonalności dla Usług bezpłatnych (zgodnie z definicją poniżej). W oparciu o ustawienia Urządzenia Klienta, gdy jego Urządzenie jest podłączone do Internetu:

  1. Usługi automatycznie pobiorą i zainstalują wszystkie dostępne Aktualizacje; lub

  2. Klient może otrzymać powiadomienie lub monit o pobranie i zainstalowanie dostępnych Aktualizacji.

  Klient niezwłocznie pobierze i zainstaluje wszystkie Aktualizacje. Jeśli Klientowi nie uda się tego zrobić, Usługi lub ich części mogą nie działać prawidłowo. Wszystkie Aktualizacje będą uważane za część Usług i będą podlegać niniejszym Warunkom.

Usługi

 1. Usługi świadczone przez TP-Link zgodnie z niniejszymi Warunkami obejmują usługi płatne i - według wyłącznego uznania TP-Link - usługi bezpłatne (odpowiednio "Usługi płatne" lub "Usługi bezpłatne").

 2. Jeśli TP-Link sam nie świadczy Usług, TP-Link nie staje się partnerem umownym Klienta. TP-Link nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych. Usługi stron trzecich będą wyraźnie oznaczone jako takie. Wszelkie skargi dotyczące ich usług muszą być kierowane do stron trzecich.

 3. Klient nie ma prawa do korzystania z bezpłatnych usług w przyszłości. Jeśli TP-Link podejmie decyzję o zaprzestaniu świadczenia bezpłatnych usług, TP-Link powiadomi użytkownika o tym zamiarze z wyprzedzeniem. Klient przyjmuje do wiadomości, że bezpłatne usługi mogą podlegać dalszym ograniczeniom funkcjonalnym, czasowym lub innym.

 4. TP-Link zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia lub ograniczenia treści, struktury i wyglądu Usług w zakresie zwyczajowo przyjętym w odniesieniu do tych Usług. Dotyczy to w szczególności oferowanych usług online.

 5. TP-Link ma prawo do tymczasowego ograniczenia możliwości korzystania z Usług, ich poszczególnych funkcji lub dostępu do nich, jeśli istnieją ku temu powody prawne lub techniczne. W szczególności te przyczyny techniczne mogą dotyczyć między innymi prac konserwacyjnych, aktualizacji oprogramowania bazowego lub środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa lub kompletności Urządzeń i/lub Usług.

Opłaty i płatności

 1. TP-Link może wymagać uiszczenia opłat za niektóre funkcje Usług. Klient może zdecydować się na subskrypcję takich funkcji, ale nie jest do tego zobowiązany. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie wybierze płatnej Usługi, Usługi lub ich części mogą nie być dostępne dla Klienta. Jeśli Klient wybierze subskrypcję takich funkcji, Klient uiści opłaty opisane w takich funkcjach lub stosownych umowach.

 2. TP-Link może zmienić ceny i wprowadzić nowe opłaty dla przyszłych zamówień usług/subskrypcji. W przypadku subskrypcji, które odnawiają się automatycznie, TP-Link powiadomi Klienta z dziesięciodniowym wyprzedzeniem o każdej takiej zmianie. Powiadomienie to może zostać przesłane klientowi pocztą elektroniczną. Dalsze korzystanie przez klienta z funkcji po takim powiadomieniu stanowi akceptację wszelkich zmian w wysokości opłat.

Rejestracja Konta Kasa

 1. Klient może założyć Konto Kasa poprzez zarejestrowanie się do korzystania z Usług. Rejestracja odbywa się poprzez przeprowadzenie procesu rejestracji w aplikacji TP-Link, który obejmuje prawidłowe wprowadzenie wszystkich wymaganych danych w formularzu, zaakceptowanie niniejszych Warunków i kliknięcie przycisku "Utwórz konto", kliknięcie linku potwierdzającego w wiadomości e-mail wysłanej przez TP-Link oraz zdefiniowanie hasła zgodnie z instrukcjami TP-Link.

 2. Klient może sprawdzić swoje dane w dowolnym momencie procesu rejestracji i poprawić ewentualne błędy w odpowiednich polach.

 3. Klient może również przechowywać informacje o swojej karcie kredytowej na Koncie Kasa. Klient zgadza się i przyznaje TP-Link prawo do korzystania z takich informacji w odniesieniu do wszelkich należnych i wymagalnych kwot związanych z Kontem Kasa. TP-Link poinformuje o tym Klienta podczas wprowadzania danych karty kredytowej.

 4. Po zakończeniu rejestracji, TP-Link otwiera Konto Kasa dla Klienta. Stanowi to podstawę do zawarcia niniejszej umowy pomiędzy klientem a TP-Link. Nie jest konieczne wyraźne informowanie klienta o tym fakcie.

 5. Po otwarciu Konta Kasa TP-Link nie przechowuje tekstu kontraktu w formie dostępnej dla użytkownika.

 6. W przypadku zmiany danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji, Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować TP-Link o nowych danych lub wprowadzić zmiany w profilu Konta Kasa.

 7. Wszelkie nazwy użytkownika i hasła używane do korzystania z Usług są przeznaczone wyłącznie do indywidualnego użytku. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojej nazwy użytkownika i hasła (jeśli istnieje). TP-Link ma prawo do monitorowania nazwy użytkownika i hasła Klienta oraz, według własnego uznania, żądania od Klienta ich zmiany. Jeśli Klient używa nazwy użytkownika i hasła, które TP-Link uzna za niebezpieczne, TP-Link będzie uprawniony do zażądania zmiany nazwy użytkownika lub hasła Klienta i/lub zamknięcia Konta Kasa Klienta. Klient powinien chronić swoją nazwę użytkownika i hasło, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i użyciu przez strony trzecie. Jeśli istnieją dowody na bezprawne wykorzystanie danych przez osoby trzecie, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym TP-Link. W takim przypadku TP-Link ma prawo zablokować dostęp Klienta. TP-Link nigdy nie zadzwoni ani nie wyśle e-maila do Klienta z prośbą o ujawnienie hasła.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane za pośrednictwem Konta Kasa. Przypadki nadużyć są pomijane, jeśli Klient nie może być za nie pociągnięty do odpowiedzialności.

Postępowanie w przypadku korzystania z urządzeń i usług

 1. Podczas korzystania przez Klienta z Usług Klient może tworzyć połączenia między Urządzeniami, urządzeniami sprzętowymi stron trzecich, Usługami i/lub usługami stron trzecich. Klient zobowiązuje się nie podłączać do Usług żadnych urządzeń ani usług stron trzecich w sposób, który mógłby być niebezpieczny dla jakiejkolwiek osoby lub który mógłby spowodować uszkodzenie lub utratę jakiegokolwiek mienia.

 2. Korzystanie przez Klienta z Usług i Urządzeń podlega następującym dodatkowym ograniczeniom. Klient nie może korzystać z Usług lub Urządzeń ani wchodzić w interakcje z Usługami lub Urządzeniami w sposób, który:

  1. Narusza lub łamie prawa własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne prawa innych osób

  2. Narusza jakiekolwiek przepisy prawa lub regulacje

  3. Jest szkodliwy, oszukańczy, zwodniczy, zawierający groźby, nękający, zniesławiający, obsceniczny lub w inny sposób budzący zastrzeżenia

  4. Naraża bezpieczeństwo Konta Kasa Klienta lub innych osób

  5. Próbuje w jakikolwiek sposób uzyskać hasło, Konto Kasa lub inne informacje dotyczące bezpieczeństwa od jakiegokolwiek innego użytkownika

  6. Narusza bezpieczeństwo jakiejkolwiek sieci komputerowej, łamie hasła lub kody szyfrujące, lub w inny sposób wprowadza kod wyłączający mający na celu umożliwienie niewłaściwego użycia, dostępu, usunięcia lub modyfikacji oprogramowania lub sprzętu, lub niewłaściwie wyłącza, dezaktywuje, uszkadza lub zamyka takie programy lub systemy

  7. Wysyła, tworzy lub odpowiada na "bomby pocztowe" (tj. wysyła kopie pojedynczej wiadomości do wielu użytkowników lub wysyła duże lub wielokrotne pliki lub wiadomości do jednego użytkownika w złym zamiarze) lub angażuje się w "spamowanie" (tj. niechciane wiadomości e-mail w celach biznesowych lub innych)

  8. Przeszukuje lub indeksuje dowolną stronę lub część Usług (za pomocą środków ręcznych lub automatycznych)

  9. Wprowadza wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe

  10. Używa lub dystrybuuje narzędzia zaprojektowane w celu naruszenia bezpieczeństwa (np. programy do odgadywania haseł, narzędzia do łamania zabezpieczeń, złośliwe oprogramowanie, kod dezaktywujący, wirusy lub narzędzia do sondowania sieci)

  11. Kopiuje lub przechowuje znaczącą część treści

  12. Dekompiluje, dokonuje inżynierii odwrotnej lub w inny sposób próbuje uzyskać kod źródłowy Usług; lub

  Klient zaniecha wszelkich innych aktywnych działań, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie Usług lub korzystanie z nich przez jakąkolwiek inną osobę, w tym umieszczania w Usługach złośliwego oprogramowania.

 3. Jeśli istnieją konkretne dowody naruszenia niniejszych Warunków, przepisów prawa lub innych przepisów prawnych, lub praw osób trzecich, TP-Link zastrzega sobie prawo do:

  1. ostrzeżenia Klienta

  2. tymczasowego ograniczenia lub zablokowania dostępu Klienta do Usług, i/lub

  3. ostatecznego zablokowania dostępu Klienta i usunięcia jego Konta Kasa, jeśli istnieją ku temu ważne powody.

 4. Firma TP-Link jest zainteresowana otrzymywaniem od swoich Klientów odpowiedzi na ich pytania lub uwagi dotyczące Usług i Urządzeń TP-Link. Jednakże TP-Link nie przyjmuje ani nie rozpatruje niechcianych zgłoszeń jakiegokolwiek rodzaju (np. pomysłów, rozwiązań, koncepcji lub innych materiałów) w jakimkolwiek formacie, za pomocą jakichkolwiek środków transmisji (w tym poczty elektronicznej). Wszelkie takie zgłoszenia będą zwracane do nadawcy bez ich weryfikacji, usuwane lub odrzucane bez ich weryfikacji. Klient nie będzie wysyłał do TP-Link żadnych niechcianych zgłoszeń.

Treści, aplikacje i usługi stron trzecich

O ile jest to możliwe w świetle obowiązującego prawa, TP-Link nie ponosi odpowiedzialności w związku z treściami, aplikacjami lub usługami stron trzecich. Takie treści, aplikacje lub usługi stron trzecich mogą zawierać własne zasady, warunki, politykę prywatności lub inne zasady, które mogą, ale nie muszą być związane z Usługami. TP-Link nie sprawuje kontroli ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści, dokładność, praktyki, opinie lub zasady wszelkich aplikacji lub usług stron trzecich, na które Klient może być narażony podczas korzystania z Usług.

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym między innymi patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, tajemnice handlowe i wszelkie inne prawa własności do Urządzeń i Usług są własnością lub są licencjonowane przez TP-Link lub jej podmioty powiązane, licencjodawców lub dostawców (łącznie "Prawa własności intelektualnej"). Posiadanie, dostęp i korzystanie przez Klienta z Urządzeń, oprogramowania Urządzeń i/lub Usług nie powoduje przeniesienia jakichkolwiek praw, tytułów lub udziałów w takich Prawach własności intelektualnej na Klienta lub osoby trzecie, z wyjątkiem przypadków wymienionych w sekcjach 2 i 3 poniżej. Ponadto, z wyjątkiem Treści Klienta (zgodnie z definicją poniżej), TP-Link zachowuje pełny i całkowity tytuł własności do wszystkich treści w Usługach, w tym do wszelkiego oprogramowania do pobrania i wszystkich danych, które mu towarzyszą.

 2. Prawo Klienta do korzystania z Usług i wszelkich treści w nich zawartych jest uzależnione od przestrzegania przez Klienta niniejszych Warunków. Modyfikowanie lub wykorzystywanie zawartości Usług w jakimkolwiek celu niedozwolonym na mocy niniejszych Warunków może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej chronionych prawem oraz niniejszymi Warunkami i jest zabronione.

 3. TP-Link udziela Klientowi ograniczonej, niewyłącznej i niepodlegającej przeniesieniu licencji na pobieranie, kopiowanie, instalowanie i korzystanie z autoryzowanych części Usług na jego własnym urządzeniu (np. komputerze Klienta, urządzeniu inteligentnym itp.) do użytku osobistego Klienta. Klient nie może wykorzystywać zawartości Usług w żaden inny publiczny lub komercyjny sposób, ani kopiować lub włączać jakiejkolwiek zawartości Usług do jakiejkolwiek innej pracy, w tym własnej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody TP-Link. Klient musi posiadać licencję odsprzedawcy lub licencję na dystrybucję od TP-Link, zanim będzie mógł kopiować lub redystrybuować jakąkolwiek część Usług. Każde upoważnienie do kopiowania treści udzielone przez TP-Link w jakiejkolwiek części Usług z jakiegokolwiek powodu jest uzależnione od zachowania przez Klienta wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Klient nie może kopiować, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób odtwarzać lub uszkadzać struktury lub sposobu prezentacji Usług lub jakichkolwiek treści w nich zawartych.

  O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, modyfikowanie, tłumaczenie, adaptowanie lub w inny sposób tworzenie dzieł pochodnych i ulepszeń, dekompilowanie, dekodowanie, inżynieria odwrotna, rozbieranie na części lub redukowanie w inny sposób kodu używanego w jakimkolwiek oprogramowaniu w związku z Usługami do czytelnej postaci w celu zbadania kodu źródłowego lub budowy takiego oprogramowania i/lub kopiowania lub tworzenia innych produktów opartych (w całości lub w części) na takim oprogramowaniu jest zabronione.

 4. Niektóre elementy niezależnego kodu stron trzecich mogą być zawarte w Usługach, które podlegają Powszechnej Licencji Publicznej GNU lub innym licencjom open source ("Oprogramowanie Open Source"). Oprogramowanie Open Source jest licencjonowane zgodnie z warunkami licencji dołączonej do takiego oprogramowania. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza praw Klienta ani nie przyznaje Klientowi praw, które zastępują warunki jakiejkolwiek obowiązującej licencji użytkownika końcowego dla takiego Oprogramowania Open Source. W szczególności żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza prawa Klienta do kopiowania, modyfikowania i dystrybucji takiego Oprogramowania Open Source, które podlega warunkom Powszechnej Licencji Publicznej.

Treści klienta

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie treści, w tym między innymi za recenzje, odpowiedzi, wpisy na profilu, posty, pytania, filmy, obrazy i pliki audio, które klient przesyła, publikuje, wysyła pocztą elektroniczną, transmituje lub w inny sposób rozpowszechnia za pomocą usług TP-Link lub w związku z nimi. Klient zapewnia, że posiada wszelkie niezbędne do tego uprawnienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W przypadkach umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa - niezależnie od podstawy prawnej - TP-Link ponosi odpowiedzialność za szkody.

 2. W przypadku zwykłego zaniedbania TP-Link ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnych zobowiązań umownych, przy czym odpowiedzialność ta jest ograniczona do zapewnienia odszkodowania za szkody, które można racjonalnie przewidzieć w momencie zawierania kontraktu. Istotne zobowiązanie umowne to takie, które jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu zawarcia kontraktu i którego wypełnienia można zwyczajowo oczekiwać.

 3. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do szkód wynikających z utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu. Nie ma ono również zastosowania w przypadku celowego zatajenia informacji lub w przypadkach, w których firma TP-Link udzieliła gwarancji jako wyjątku, lub w przypadku roszczeń opartych na przepisach dotyczących odpowiedzialności za produkt.

 4. W zakresie, w jakim odpowiedzialność firmy TP-Link jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli i pełnomocników.

Zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Klient zgadza się zwolnić firmę TP-Link z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i zobowiązań wynikających lub w jakikolwiek sposób związanych z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi zawinionego przez Klienta:

  1. niewłaściwego korzystania z Usług (w tym wszelkich działań podejmowanych przez stronę trzecią z wykorzystaniem jego Konta Kasa)

  2. naruszenia niniejszych Warunków i/lub

  3. umyślnego naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich

 2. W przypadku takiego roszczenia, pozwu lub działania ("Roszczenie"), TP-Link dostarczy powiadomienie o Roszczeniu na dane kontaktowe podane przez Klienta podczas rejestracji Konta Kasa (pod warunkiem, że niedostarczenie takiego powiadomienia nie wyeliminuje ani nie zmniejszy odpowiedzialności Klienta z tytułu odszkodowania na mocy niniejszej Umowy).

Rozwiązanie umowy

 1. Klient może rozwiązać umowę z TP-Link w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.

 2. TP-Link może rozwiązać umowę z klientem w dowolnym momencie bez podania przyczyny z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 3. Prawo obu stron do rozwiązania umowy z ważnego powodu pozostaje nienaruszone.

 4. Wypowiedzenie musi mieć formę tekstową, aby było skuteczne.

Cesja

Klient nie może cedować, delegować lub przenieść swoich umów z TP-Link lub swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy, lub swojego Konta Kasa, w jakikolwiek sposób (z mocy prawa lub w inny sposób) bez uprzedniej pisemnej zgody TP-Link. TP-Link może przenieść, scedować lub delegować swoje umowy z Klientem oraz swoje prawa i obowiązki bez uzyskania zgody.

Prawo właściwe

 1. Niniejsze Warunki oraz wszelkie stosunki prawne pomiędzy TP-Link a użytkownikiem podlegają wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem wszelkich przepisów międzynarodowego i wielonarodowego prawa kontraktów, a w szczególności Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 2. Jeśli Klient jest konsumentem, prawo kraju, w którym Klient zwykle zamieszkuje, ma zastosowanie, jeśli i w zakresie, w jakim wybór prawa niemieckiego spowodowałby utratę przez Klienta ochrony, do której Klient byłby uprawniony na mocy prawa jego kraju zamieszkania.

Dodatkowe warunki

 1. Poniższe dodatkowe warunki mają zastosowanie do aplikacji TP-Link dostępnych za pośrednictwem Apple, Inc ("Apple") App Store ("Aplikacja Apple"):

  1. Aplikacja Apple jest licencjonowana Klientowi na ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej przeniesieniu, niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji, wyłącznie do użytku w związku z Usługami do prywatnego, osobistego, niekomercyjnego użytku Klienta, z zastrzeżeniem wszystkich Warunków mających zastosowanie do Usług

  2. Zarówno Klient, jak i TP-Link przyjmują do wiadomości, że Warunki mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy Klientem a TP-Link, a nie Apple, oraz że Apple nie ponosi odpowiedzialności za Aplikację Apple ani jej zawartość

  3. Klient będzie korzystał z Aplikacji Apple wyłącznie w połączeniu z urządzeniem Apple, którego jest właścicielem lub które kontroluje

  4. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji Apple

  5. W przypadku niezgodności Aplikacji Apple z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, w tym gwarancją dorozumianą na mocy prawa, Klient może powiadomić Apple o takiej niezgodności; po powiadomieniu, jedynym zobowiązaniem gwarancyjnym Apple wobec Klienta będzie zwrot Klientowi ceny zakupu Aplikacji Apple, jeśli taka istnieje; i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Apple nie będzie miał żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji Apple.

  6. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że TP-Link, a nie Apple, jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wszelkich roszczeń klienta lub osób trzecich w związku z aplikacją Apple

  7. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku jakiegokolwiek roszczenia strony trzeciej, że Aplikacja Apple lub posiadanie i korzystanie z Aplikacji Apple przez Klienta narusza prawa własności intelektualnej strony trzeciej, TP-Link, a nie Apple, będzie odpowiedzialny za dochodzenie, obronę, ugodę i zwolnienie z wszelkich takich roszczeń o naruszenie

  8. Klient oświadcza i gwarantuje, że nie znajduje się w kraju objętym embargiem nałożonym przez władze Stanów Zjednoczonych, lub który został uznany przez władze Stanów Zjednoczonych za kraj "”wspierający terroryzm”, oraz że Klient nie znajduje się na żadnej liście stron objętych zakazem lub ograniczeniami nałożonymi przez władze Stanów Zjednoczonych

  9. Zarówno Klient, jak i TP-Link przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że podczas korzystania przez Klienta z Aplikacji Apple, Klient będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących warunków umów stron trzecich, które mogą mieć wpływ na korzystanie z Aplikacji; oraz

  10. Zarówno Klient jak i TP-Link przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Apple i spółki zależne Apple są beneficjentami niniejszych Warunków, oraz że po zaakceptowaniu niniejszych Warunków przez Klienta, Apple będzie miał prawo (i będzie się uważać, że zaakceptował prawo) do egzekwowania niniejszych Warunków wobec Klienta jako beneficjenta będącego stroną trzecią niniejszych Warunków.

 2. Poniższe dodatkowe warunki mają zastosowanie do aplikacji TP-Link dostępnych za pośrednictwem sklepu Google Play firmy Google Inc ("Google") ("Aplikacja Android"):

  1. Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszych Warunków, jeśli Klient korzysta z Aplikacji Android, Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że (i) Aplikacja Android opiera się częściowo na funkcji zapewnianej przez Google ("Funkcja Google"), (ii) wszelkie informacje dostarczone przez Klienta za pośrednictwem Aplikacji Android mogą być udostępniane Google w związku z korzystaniem przez Klienta z Funkcji Google oraz (iii) wszystkie takie informacje będą przetwarzane przez Google zgodnie z aktualną Polityką Prywatności Google (obecnie dostępną pod adresem http://www.google.com/privacy.html), z możliwością okresowej zmiany dokonywanej przez Google

  2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Aplikacji Android

  3. W przypadku niezgodności Aplikacji Android z jakąkolwiek obowiązującą gwarancją, w tym gwarancją dorozumianą przez prawo, Klient przyjmuje do wiadomości, że Google nie ma żadnych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Aplikacji Android

  4. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że TP-Link, a nie Google, jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wszelkich roszczeń klienta lub osób trzecich w związku z aplikacją Android oraz że Google nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za jakiekolwiek roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z awarią Aplikacji Android.

z United States?

Uzyskaj produkty, wydarzenia i usługi przeznaczone dla Twojego regionu.