TP-Link Logo

TP-Link Privacy Policy

Privacy & Terms of Use

Privacybeleid

TP-Link Technologies Co., Ltd (hierna gezamenlijk aangeduid als, “TP-Link,” “wij” “ons,” of “onze”) neemt uw privacy serieus en we vragen u om dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen omdat het belangrijke informatie bevat over: de persoonsgegevens die wij over u verzamelen; wat wij met uw persoonsgegevens doen en met wie uw persoonsgegevens gedeeld kunnen worden.

TP-Link is de verwerkingsverantwoordelijke (d.w.z. wij zijn verantwoordelijk voor en houden toezicht op de verwerking van uw persoonsgegevens) en u kunt als u vragen hebt of zich zorgen maakt contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming via gdpr@tp-link.com

TP-Link biedt:

(1) TP-Link hardwareproducten (“Producten”), (2) website(s) die toegankelijk is/zijn via https://www.tp-link.com/uk/ (“Website”), (3) diensten, met inbegrip van technische support en diensten die toegankelijk zijn via de Website(s) (“Webapps”), (4) software die gedownload kan worden via uw smartphone of tablet om toegang tot diensten te krijgen (“Mobiele apps”), en (5) abonnementsdiensten met inbegrip van diensten die toegankelijk zijn via de Online Apps en Mobiele apps (“Abonnementsdiensten”). Het begrip “Diensten” verwijst naar de Websites, Webapps, Mobiele apps en Abonnementsdiensten die gebruikt kunnen worden in combinatie met Producten en op andere wijze door TP-Link ter beschikking worden gesteld. Sommige Producten en Diensten van TP-Link kunnen in combinatie met elkaar worden gebruikt of op andere wijze worden geïntegreerd met producten en diensten van derden.

Het verwerken van uw gegevens valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van kracht is binnen de Europese Unie (met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk) en de Wet inzake gegevensbescherming 2018 en wij zijn op basis van deze wetten verantwoordelijk voor die persoonsgegevens.

1. WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit Beleid kan op ieder moment gewijzigd worden wanneer we onze Producten/Diensten verbeteren en wijzigen. We brengen u hiervan op de hoogte door een duidelijk zichtbaar bericht op deze website. Bezoek deze website regelmatig voor updates. Eerdere versies van dit Beleid worden gearchiveerd zodat u ze kunt blijven raadplegen en kunt u hier vinden. Als u het niet eens bent met de voorwaarden van het bijgewerkte Beleid, dan moet u de Producten/Diensten niet meer gebruiken.

2. BRONNEN EN CATEGORIEËN VAN GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN

2.1 Gegevens die u bewust aan ons verstrekt

Het bedrijf verzamelt gegevens over u. Gegevens over u worden ook verzameld door onze verbonden entiteiten en groepsmaatschappijen, TP-Link Technologies Co., Ltd.

In dit beleid wordt met de verwijzingen ‘wij’ of ‘ons’ TP-Link en onze groepsmaatschappijen bedoeld.

We ontvangen en slaan gegevens op die u bewust aan ons verstrekt. U verstrekt deze gegevens volledig vrijwillig. Wanneer u uw account aanmaakt of bijwerkt, een online aankoop doet of op andere wijze gebruik maakt van de Producten/Diensten (bijv. uw account-ID aanmaakt op onze websites, het cloudplatform gebruikt, u aanmeldt voor het partnerprogramma, reageert op een vacature, een product aanschaft enz.), verstrekt u uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, adres, mobiele-, werk-, huistelefoonnummer, betalingsgegevens, en accountgegevens, zoals een gebruikers-ID, wachtwoord, voorkeuren voor Producten en Diensten, functie, contactvoorkeuren, firmwareversie, IP-adres en MAC-adres enz. (“Persoonsgegevens”). U kunt ook gegevens verstrekken die mogelijk gebruikt kunnen worden om u te identificeren, zoals de namen en afbeeldingen die verwijzen naar gebruikers van uw account, uw locatie, apparaten, interesses, apparaatconfiguratie, demografische gegevens, aanmeldgegevens van derden, schema's en audio-/video-opnamen. Bovendien kunt u gegevens op onze Website of via onze Producten/Diensten uploaden/delen/plaatsen. U kunt bijvoorbeeld gegevens plaatsen op een openbaar gedeelte van onze website, zoals forums. Ook kunt u audio- of video-opnamen uploaden/delen/plaatsen die zijn opgenomen door uw Kasa Cam en door Kasa Care zijn opgeslagen.

2.2 Gegevens die we van derden ontvangen

Sommige diensten van derden die u integreert met onze Diensten kunnen de Persoonsgegevens van uw account met ons delen. U gaat ermee akkoord dat deze “Gegevens van derden” onder dit Beleid vallen en we deze mogen gebruiken op de wijze zoals we uw Persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, bijvoorbeeld, aanmeldgegevens, namen, avatars, profielgegevens, configuratiegegevens, afbeeldingen en gekoppelde gebruikers (bv. vrienden).

U kunt ook vrijwillig uw persoonsgegevens aan ons verstrekken via derde dienstenaanbieders die helpen onze Diensten te beheren.

2.3 Gegevens die we automatisch verzamelen

Sommige gegevens worden automatisch verzameld wanneer u van de Producten/Diensten gebruik maakt. Wanneer u bijvoorbeeld hardwareapparaten of diensten van derden koppelt aan uw account, dan kunnen deze hardwareapparaten gebruiksgegevens aan de Diensten versturen en de Diensten kunnen deze gegevens lezen, verwerken en opslaan voor de doeleinden die in dit privacybeleid staan beschreven. Dergelijke gegevens hebben doorgaans betrekking op het gebruik van het desbetreffende hardwareapparaat of dienst van derden, bijvoorbeeld wanneer een bewegingssensor beweging detecteert. De Diensten ontvangen gegevens over de activering van het apparaat en de gegevens die u hebt gekoppeld aan het apparaat of de dienst zoals apparaatnaam, groepsnaam en locatienaam. Het type apparaat of dienst waarvan gegevens zijn ontvangen, bepaalt het type en de hoeveelheid gegevens die worden ontvangen.

Overige gegevens die automatisch verzameld kunnen worden zijn uw IP-adres, locatie, gegevens over het mobiele apparaat, besturingssysteem, type browser, demografische gegevens, applicatiegegevens, URL-informatie zoals clickstream, identiteit van pagina's die u bezoekt, doorgebrachte tijd op die pagina's en andere gegevens die betrekking hebben op de manier waarop u de pagina's en Diensten gebruikt.

Wanneer u gebruik maakt van de Diensten kunnen we “Cookies” naar uw apparaat sturen. Via deze Cookies herkennen we uw apparaat en browser en kunnen we bijhouden hoe u de pagina's van de Diensten gebruikt. Via uw apparaat of browser kunt u het gebruik van Cookies beperken. Dit kan er echter toe leiden dat de Diensten niet meer goed werken en dat u op bepaalde manieren geen gebruik kunt maken van de Diensten. Diensten van derden kunnen Cookies naar uw apparaat sturen en/of gebruik maken van bestaande Cookies op uw apparaat. Wij hebben echter geen controle over de wijze waarop derden Cookies gebruiken.

3. RECHTSGRONDSLAG VOOR VERWERKING

Een verwerking vindt vaak plaats wanneer dit noodzakelijk om de overeenkomst die tussen u en ons bestaat uit te voeren, bijvoorbeeld wanneer u een product bij ons koopt.

Een verwerking vindt vaak plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Een gerechtvaardigd belang kan zijn dat we zakendoen of blijven doen met uw werkgever of toekomstige werkgever.

Dit heeft een beperkte invloed op uw privacy en we denken dat u verwacht dat we uw gegevens op deze manier verwerken.

Een verwerking vindt vaak plaats op basis van uw toestemming. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, dan hebt u het recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken.

4. HOE WE VERZAMELDE PERSOONLIJKE EN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN

Zolang u gebruik maakt van de Producten/Diensten kunnen we persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens van onze gebruikers verzamelen en we zullen deze gegevens als volgt in verband met onze Producten/Diensten gebruiken.

We verzamelen gegevens die u direct en via onze websites en andere technische systemen verstrekt. Dit omvat bijvoorbeeld:

• Gegevens (zoals uw naam, gebruikersnaam en e-mailadres, afleveradres) die u verstrekt wanneer u zich registreert;

• Gegevens die betrekking hebben op een toepassing voor aanmelden (bijv. aanmeldgegevens en wachtwoord);

• Communicatie die u hebt verstuurd (bijv. via een telefoongesprek, e-mail, chatsystemen,

sociale media of forums);

• Apparaatgegevens (bijv. apparaat-ID, MAC-adres);

 

Deze gegevens worden als volgt gebruikt:

• om u te identificeren bij het aanmelden;

• om u de Diensten en informatie te bieden die u verzoekt.;

• om uw TP-Link-account te beheren;

• om met u te communiceren via e-mail, telefoon of per brief;

4.1 Om onze Producten of Diensten aan te bieden en contact met u op te nemen

We gebruiken persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens om: de basisfuncties van de Producten/Diensten te bieden; de overeenkomst die tussen u en ons bestaat uit te voeren; bepaalde functies die u wilt gebruiken ter beschikking te stellen; live chatsupport, technische support en telefonische support te bieden; u in staat te stellen om uw accountgegevens te maken, wijzigen en weer te geven; kredietcontroles uit te voeren; te voldoen aan juridische, wettelijke en bestuurlijke verplichtingen en goede praktijken; te zorgen dat het bedrijfsbeleid wordt nageleefd; voor operationele redenen, zoals het registreren van transacties, opleiding en kwaliteitscontrole; de vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie te waarborgen; onrechtmatige toegang tot en wijzigingen van systemen te voorkomen; koopgedrag te analyseren en diensten te verbeteren; en u in staat te stellen de Producten/Diensten aan te passen en te beoordelen. We kunnen de gegevens die u heeft verstrekt gebruiken om contact met u op te nemen, zoals het e-mailadres dat u gebruikt om u te registreren en in te loggen op uw account. We kunnen contact met u opnemen om te reageren op uw verzoeken en om u informatie over uw account te verstrekken. We kunnen ook persoonsgegevens gebruiken om claims te verwerken die we hebben ontvangen met betrekking tot de Producten/Diensten.

4.2 Om onze Producten/Diensten te verkopen en verbeteren en voor andere gerechtvaardigde zakelijke belangen

Het profiel dat u op onze website aanmaakt helpt ons om uw interactie met onze Producten/Diensten te verbeteren. Met uw toestemming kunnen we met behulp van deze gegevens de Producten/Diensten persoonlijker maken; analyseren hoe u de Producten/Diensten gebruikt; en u informeren over aanbiedingen, speciale evenementen, gebruikersonderzoeken en andere vormen van marketing indien uw toestemming door de geldende wetgeving is vereist. In bepaalde gevallen, zoals hieronder gedefinieerd, delen we sommige persoonsgegevens voor deze doeleinden met derden.

Gegevens kunnen op onze kantoren en die van onze groepsmaatschappijen, dienstaanbieders, kredietinformatiebureaus, vertegenwoordigers en zaakwaarnemers om bovenstaande redenen worden bewaard. Gegevens kunnen om bovenstaande redenen internationaal overgedragen worden naar China, de Verenigde Staten en andere landen in de wereld, met inbegrip van landen zonder wetten inzake gegevensbescherming zoals in het Verenigd Koninkrijk. We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om zeker te stellen dat de gegevens die we bewaren voldoende worden beschermd, met inbegrip van maatregelen die worden genoemd in ons beleid inzake informatiebeveiliging en gegevensbescherming, die op verzoek beschikbaar zijn. Internationale gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte worden beveiligd door de modelcontractbepalingen. In het geval van overdrachten naar de Verenigde Staten wordt het EU-VS-privacyschild gebruikt.

Raadpleeg hieronder het artikel Uw rechten voor meer informatie over hoe u zich voor bepaalde communicatievormen kunt terugtrekken.

Uw gegevens kunnen op ons cloudplatform worden opgeslagen om onze Producten/Diensten te kunnen gebruiken. We kunnen uw IP-adres en MAC-adres traceren om ons cloudplatform te verbeteren en u Producten/Diensten op basis van uw voorkeuren te bieden.

4.3 Te voldoen aan geldende wetgeving en ons beleid

We gebruiken persoonsgegevens om te voldoen aan geldende wetgeving en ons beleid; juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; beschermen tegen, identificeren en voorkomen van fraude, strafrechtelijke aansprakelijkheid en andere aansprakelijkheid; en het monitoren en rapporteren van problemen op het gebied van naleving.

5. UW GEGEVENS DELEN

5.1 Binnen onze Groep

We kunnen de gegevens die we over u verzamelen delen binnen onze Groep, met inbegrip van onze gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen.

5.2 Andere entiteiten die u toestemming hebt gegeven

Sommige diensten van derden die u integreert met de Diensten kunnen persoonsgegevens van uw account ontvangen. U geeft ons toestemming om uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden wanneer u hun diensten met onze Diensten integreert. Gegevens die dergelijke diensten van derden verzamelen vallen onder hun voorwaarden en beleid.

5.3 Dienstverleners en andere derden

Uw persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens kunnen aan onze partners worden verstrekt voor promotie- en marketingdoeleinden. Uw persoonsgegevens worden geanonimiseerd zodat u niet persoonlijke identificeerbaar bent. Ook kunnen we de geanonimiseerde gegevens verzamelen en aan onze partners verstrekken zodat zij kunnen bepalen en begrijpen hoe mensen onze Diensten gebruiken. We zullen verzamelde gegevens niet aan een partner verstrekken op een wijze waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent, met uitzondering van de wijze die hieronder staat beschreven.

We kunnen derden en personen vragen om diensten namens ons uit te voeren (bijv. zonder beperking, onderhoud van software, technologieën voor advertenties, aanbieders van e-maildiensten, koeriersdiensten, databasemanagement, webanalyses en andere diensten). Deze derden kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Als ze toegang krijgen tot deze gegevens, dan gebeurt dit uitsluitend zodat ze deze taken namens ons kunnen uitvoeren en wij geven hen geen toestemming om uw persoonsgegevens op andere wijze te gebruiken of verstrekken, behalve voor zover vereist is door de wet.

5.4 Wijziging van zeggenschap

TP-Link kan besluiten bedrijfsmiddelen te kopen of verkopen. Bij het kopen of verkopen van bedrijfsmiddelen kunnen klantgegevens worden overgedragen. Persoonlijke en niet-persoonlijke gegevens kunnen ook aan derden worden overgedragen of verworven indien TP-Link wordt overgenomen, failliet gaat of er sprake is van wijziging van zeggenschap.

5.5 Juridische- en handhavingsmaatregelen

Wij wijzen u erop dat we gegevens die u aan ons hebt verstrekt vrijgeven indien wij er vast van overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om (a) de wet na te leven of de rechtsgang in acht te nemen of (b) de rechten of het eigendom van TP-Link of derden te beschermen en te verdedigen. In ieder geval zullen we gegevens alleen vrijgeven in overeenstemming met de geldende voorschriften.

6. BEVEILIGING

We hebben maatregelen getroffen, waaronder versleuteling en SSL-technologie, die ontwikkeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies en onrechtmatige toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De privacy en beveiliging van uw account worden beschermd door uw wachtwoord. Om onrechtmatige toegang tot uw account en persoonsgegevens te voorkomen, moet u een sterk wachtwoord kiezen en het beschermen door de toegang tot uw computer of apparaat en browser of app te beperken en u af te melden na gebruik van uw account. Als u een dienst van derden gebruikt om in te loggen op uw account, dan moet u dat account ook beveiligen.

We streven ernaar om de privacy van uw account en persoonsgegevens in onze archieven te beschermen, maar we kunnen niet garanderen dat het volledig veilig is. De beveiliging van uw persoonsgegevens kan te allen tijde geschaad worden door onrechtmatige toegang, onrechtmatig gebruik, hardwarefouten, softwarefouten en andere factoren.

7. UW RECHTEN

U hebt een aantal belangrijke rechten, waar u gratis een beroep op kunt doen. U heeft het recht:

• te verlangen om inzage te krijgen van uw persoonsgegevens en andere aanvullende gegevens die in dit Privacybeleid genoemd worden;

• rectificatie te verlangen van onjuiste persoonsgegevens die wij bewaren;

• in bepaalde situaties te verlangen dat de u betreffende persoonsgegevens worden gewist;

• in bepaalde situaties te verlangen om de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm terug te krijgen en ze aan derden te verstrekken;

• om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing;

• niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft;

• in bepaalde andere situaties bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

• onder bepaalde omstandigheden en op andere wijze de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

We verwerken uw gegevens niet op andere wijze dan in dit Privacybeleid staat beschreven.

Als u niet tevreden bent over hoe uw klacht door ons wordt afgehandeld, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit in Nederland met betrekking tot gegevensverwerking. U kunt contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of bellen naar: 088 - 1805 250 voor meer informatie over uw rechten en hoe u een formele klacht kunt indienen.

TP-Link geeft u de mogelijkheid om te kiezen hoe u informatie wilt ontvangen die betrekking heeft op onze Producten en Diensten. U kunt ook contact met ons opnemen om uw privacyvoorkeuren te wijzigen. U kunt bijvoorbeeld instellen hoe en wanneer u meldingen van ons wilt ontvangen door de instructies op te volgen (bijv. door onderaan e-mailmeldingen op “afmelden” te klikken). U kunt zich niet afmelden voor e-mails met betrekking tot het beheer van uw geregistreerde account (bijv. e-mails over uw transacties, beleidswijzigingen, wachtwoord vergeten en bevestigingsmails).

Via de eenvoudige bediening op de pagina “Privacyinstellingen” in de apps en via het webmanagement kunt u verschillende methoden van gegevensverzameling in- of uitschakelen, zoals TP-Link Cloud-diensten en Tether-gebruiksstatistieken in de Tether app (klik<a href=”https://www.tp- link.com/us/tether/”>hier</a> voor meer informatie over Tether).  Houd er rekening mee dat sommige functies niet werken wanneer bepaalde privacyinstellingen zijn uitgeschakeld en bepaalde gegevens (zoals de koppeling tussen uw TP-Link Cloud-account en uw Tether-account) ook door TP-Link worden opgeslagen wanneer alle privacyinstellingen zijn uitgeschakeld.

We gebruiken sessie- en permanente traceringstechnologieën. Traceringstechnologieën (bijv. cookies) kunnen permanent (d.w.z. ze blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert) of tijdelijk (d.w.z. ze worden verwijderd zodra u uw browser afsluit) van aard zijn. U kunt er altijd voor kiezen om traceringstechnologieën te weigeren indien uw browser dit toestaat, maar het is mogelijk dat de Producten/Diensten hierdoor niet meer goed werken. Raadpleeg het onderdeel Help van uw browser, browserextensies of geïnstalleerde apps voor instructies over het blokkeren, verwijderen of uitschakelen van traceringstechnologieën zoals cookies.

U kunt te maken krijgen met traceringstechnologieën/cookies van onze externe dienstaanbieders, zoals Google Analytics, die we toestemming hebben gegeven om ons te helpen bij verschillende aspecten van onze werkzaamheden en Producten/Diensten.

Op bepaalde pagina's van de website kunt u traceringstechnologieën tegenkomen van derden waar wij geen controle over hebben.

Voor meer informatie over HTTP-cookies en hoe u ze kunt uitschakelen, kunt u de informatie raadplegen op http://www.networkadvertising.org/choices/ en www.allaboutcookies.org/manage- cookies/.

8. TOEGANG TOT, CONTROLE EN WIJZIGING VAN UW  PERSOONSGEGEVENS

Door gebruik te maken van de Producten/Diensten heeft u toegang tot de persoonsgegevens die u hebt verstrekt en kunt u deze bewerken of verwijderen. Tot welke gegevens u toegang hebt via de Producten/Diensten kan gewijzigd worden wanneer de Producten/Diensten worden gewijzigd. Wanneer u uw gegevens aanpast of uw account verwijdert, bewaren we niet langer dan nodig in ons archief een kopie van de originele gegevens voor de doelen die in dit Beleid staan vermeld en tot zover is toegestaan volgens de geldende wetgeving. Daarnaast kunnen we geanonimiseerde of verzamelde gegevens gebruiken die van uw persoonsgegevens afkomstig zijn nadat u ze hebt bijgewerkt of verwijderd. We zullen dit niet doen op een wijze waardoor u persoonlijk identificeerbaar bent.

9. PRIVACY VAN KINDEREN

De Producten/Diensten zijn gericht op een algemeen publiek en zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. We verzamelen via onze website of online diensten niet bewust persoonsgegevens van gebruikers uit deze leeftijdsgroep. We garanderen niet dat onze websites geschikt zijn voor kinderen. Als u vermoedt dat uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via het e-mailadres dat in artikel 12 staat vermeld.

10. BEWAARTERMIJNEN

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met het bewaarbeleid van het bedrijf, dat op verzoek beschikbaar is. Over het algemeen worden uw gegevens bewaard voor de duur van uw contractuele relatie met ons.

11. DIRECT MARKETING

Gegevens die betrekking op u hebben worden gebruikt om u per brief, e-mail of andere elektronische middelen te informeren over onze diensten en die van groepsmaatschappijen en externe zakenpartners, met name [identificeren/specificeren] waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent. U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden ten alle tijde intrekken door contact met ons op te nemen via gdpr@tp-link.com

 

12. CONTACT MET ONS OPNEMEN

Indien u nog vragen heeft die door dit Beleid niet werden beantwoord of u informatie verzoekt over een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op. U kunt onze Functionaris voor de Gegevensbescherming bereiken via gdpr@tp-link.com

Ingangsdatum: 23 mei, 2018.