Tối ưu hóa các thông số của Controller SDN Omada để có hiệu suất tốt hơn trong mạng quy mô lớn

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 03-29-2022 04:28:56 AM 9703
This Article Applies to: 

 

Xem xét các thông số kỹ thuật máy tính và hiệu suất mạng, chúng tôi đặt giới hạn trên là 1500 EAP sẽ được quản lý bởi một Controller SDN Omada, có thể đáp ứng hầu hết các môi trường sử dụng.

Nếu cần quản lý hơn 1500 EAP với một controller, tài liệu này sẽ giúp thực hiện một số cấu hình để điều chỉnh giới hạn trên của EAP và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống khi đặc điểm kỹ thuật của máy chủ bị giới hạn.

 

Lưu ý: INSTALLATION_FOLDER cho biết thư mục cài đặt của Omada SDN Controller và đường dẫn mặc định là C:\Users\YOURACCOUNTNAME\Omada Controller, trong đó YOURACCOUNTNAME là tên tài khoản hệ thống.

Máy chủ Omada có nghĩa là máy tính hoặc máy chủ chạy chương trình Omada SDN Controller.

Trước khi sửa đổi, vui lòng sao lưu các tập tin tương ứng. Vui lòng đăng nhập vào trang Controller, vào Bảo trì - Sao lưu & Khôi phục và lưu tập tin sao lưu. Trong khi đó, trước khi bạn sửa đổi các tập tin start.batomada.properties” bên dưới, trước tiên hãy sao lưu các tập tin nguồn.

Nâng cấp phần mềm sẽ ghi đè lên cấu hình đã sửa đổi trước đó. Bạn nên ghi lại các mục cấu hình đã sửa đổi, sau đó sửa đổi chúng sau khi nâng cấp. Không sao lưu tập tin cấu hình trước đó và thay thế trực tiếp tập tin sau khi nâng cấp.

1. Làm gì để quản lý hơn 1500 EAP với một controller?

Để tăng số lượng EAP được quản lý, vui lòng sử dụng công cụ chỉnh sửa văn bản để mở tập tin “INSTALLATION_FOLDER\properties\omada.properties” và sửa đổi thông số “# max.device = 1500”. Tương ứng, tham số “device.msg.thread” cho biết số luồng xử lý, cần được sửa đổi theo tỷ lệ.

Ví dụ: nếu bạn muốn thay đổi giới hạn trên thành 3000, các tham số phải được sửa đổi thành “max.device = 3000” và “device.msg.thread = 32”, bởi vì 3000/1500 * 16 = 32. Xin lưu ý rằng ký hiệu số # cần được xóa.

Quản lý nhiều EAP hơn yêu cầu một máy chủ mạnh hơn. Bảng dưới đây chỉ ra các thông số kỹ thuật tối thiểu cho máy chủ Omada.

Số EAP
Bộ xử lý
Bộ nhớ
Băng thông
3000
7th i7
16GB RAM
100Mbps 

 

Thao tác trên sẽ giúp tăng giới hạn trên, tuy nhiên sẽ làm tăng tải hệ thống một cách đáng kể. Dưới đây là một số lời khuyên để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống khi gặp sự cố tương tự.

 

2. Làm gì khi CPU bị quá tải thường xuyên?

Nói chung, tình trạng quá tải thường xuyên của CPU là do dung lượng hạn chế của bộ nhớ heap, có thể hiểu là RAM được chỉ định dành riêng cho hoạt động của controller. Lúc này, một giải pháp đơn giản và hiệu quả là mở rộng dung lượng RAM của máy chủ.

Nếu máy chủ Omada của bạn chuyên dùng để chạy chương trình controller và dung lượng bộ nhớ heap nhiều hơn được chỉ định sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống, thì các cấu hình dưới đây cũng sẽ hữu ích.

Vui lòng sử dụng công cụ chỉnh sửa văn bản để mở tập tin “INSTALLATION_FOLDER \ bin \ start.bat” và sửa đổi các giá trị sau “-Xms” và “-Xmx”. Ví dụ: “java -Xms2048m -Xmx2048m -XX: MaxHeapFreeRatio = 60 -XX: MinHeapFreeRatio = 30 -XX: + HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX: HeapDumpPath ="% ~ dp0 "có nghĩa là gán bộ nhớ heap 2 GB cho chương trình controller.

Ngoài ra, nếu bạn muốn gán bộ nhớ heap nhiều hơn 4 GB, vui lòng thêm một tham số khác, “–XX:+UseG1GC” for a better performance. For example, “-XX:+UseG1GC”, i.e., “java –Xms4096m –Xmx4096m   -XX:MaxHeapFreeRatio=60   -XX:MinHeapFreeRatio=30   -XX:+HeapDumpOnOutOfMemoryError -XX:HeapDumpPath="%~dp0 –XX:+UseG1GC”.

 

3. Phải làm gì khi không áp dụng đồng thời một số lượng lớn EAP?

Nếu bạn không thể áp dụng một số lượng lớn EAP cùng một lúc, điều đó cho thấy rằng CPU và RAM của máy chủ Omada không thể cung cấp đủ hiệu suất.

Ngoài việc mở rộng dung lượng RAM, bạn cũng có thể thực hiện các thao tác sửa đổi bên dưới. Vui lòng mở tập tin “omada.properties” và điều chỉnh giá trị “max.device.adopt.each.batch”. Ví dụ: giá trị mặc định là 100, bạn có thể giảm xuống 50 hoặc các giá trị khác tùy theo hiệu suất hệ thống.

Cần lưu ý rằng điều này sẽ kéo dài thời gian áp dụng tất cả các EAP.

 

4. Phải làm gì nếu gặp lỗi mà không có lý do khi nâng cấp một số lượng lớn EAP đồng thời?

Nếu bạn gặp phải thông báo lỗi nhưng không có lý do khi cố gắng nâng cấp một số lượng lớn EAP, rất có thể là do thời gian chờ áp dụng và bạn có thể tăng giá trị để tăng tỷ lệ chấp nhận. Ví dụ: bạn có thể mở tập tin “omada.properties” và sửa đổi giá trị của “lift.recovery.timeout” thành 1200.

Looking for More

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.