Cách cấu hình VLAN 802.1Q trên TP-Link Easy Smart / Unmanaged Pro Switch

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 10-13-2022 08:14:50 AM 591595
This Article Applies to: 

VLAN (Virtual Local Area Network) là một công nghệ có thể giải quyết các vấn đề phát sóng. Một mạng LAN có thể được chia thành nhiều VLAN một cách hợp lý và chỉ các máy chủ trong cùng một VLAN mới có thể giao tiếp với nhau.

Đây là hai ví dụ cấu hình cho VLAN 802.1Q.

Ví dụ 1:

Như hình sau cho thấy, switch kết nối với hai nhóm khác nhau. Yêu cầu các máy tính trong hai nhóm không giao tiếp được với nhau nhưng cả hai đều có thể truy cập internet thông qua router.

Lược đồ cấu hình

Để đáp ứng các yêu cầu trên, bạn có thể cấu hình VLAN 802.1Q trên switch.

1) Tạo VLAN 2. Thêm cổng 1, 2 vào VLAN 2.

2) Tạo VLAN 3. Thêm cổng 1, 3 vào VLAN 3.

3) Giữ cổng 1, 2, 3 trong VLAN 1. (Theo mặc định, tất cả các cổng thuộc về VLAN 1.)

Cấu hình VLAN trên Switch:

 

VLAN

Quy tắc đầu ra

PVID

Cổng 1

VLAN 1-3

Untagged

1

Cổng 2

VLAN 1-2

Untagged

2

Cổng 3

VLAN 1, 3

Untagged

3

Các Bước Cấu Hình:

Lấy ví dụ TL-SG105E, phần dưới đây trình bày cách định cấu hình VLAN 802.1Q trên switch bằng cách sử dụng GUI web và sử dụng tiện ích cấu hình.

 

  • Sử dụng GUI Web

Bước 1:

Chọn menu VLAN> VLAN 802.1Q để tải trang cấu hình. Bật tính năng VLAN 802.1Q. Thêm cổng 1, 2 vào VLAN 2 làm cổng không được gắn thẻ; thêm port1, 3 vào VLAN 3 làm các cổng không được gắn thẻ; giữ cổng 1-3 trong VLAN 1 như các cổng không được gắn thẻ.

Lưu ý: Chỉ sau khi bạn bật tính năng VLAN 802.1Q, bạn mới có thể thêm hoặc sửa đổi các VLAN.

Bước 2:

Chọn menu VLAN> 802.1Q PVID Setting để tải trang cấu hình. Định cấu hình PVID cho VLAN 1-3 tương ứng là 1, 2 và 3.

  • Sử Dụng Tiện Ích Cấu Hình

Bước 1

Chọn menu VLAN> 802.1Q VLAN để tải trang sau. Bật tính năng 802.1Q. Để cổng 1-3 là cổng không được gắn thẻ trong VLAN 1

.

Lưu ý: Chỉ sau khi bạn bật tính năng VLAN 802.1Q, bạn mới có thể thêm hoặc sửa đổi các VLAN.

 

Bước 2

Trong phần Cài đặt VLAN 802.1Q, nhập 2 vào trường VLAN (1-4094). Thêm cổng 1 và cổng 2 vào VLAN 2 làm cổng không được gắn thẻ. Nhấp vào Apply.

Bước 3

Trong phần Cài đặt VLAN 802.1Q, nhập 3 vào trường VLAN (1-4094). Thêm cổng 1 và cổng 3 vào VLAN 3 làm cổng không được gắn thẻ. Nhấp vào Apply.

Bước 4

Chọn menu VLAN> 802.1Q VLAN PVID Setting để tải trang sau. Theo mặc định, PVID của tất cả các cổng là 1. Chỉ định PVID của cổng 2 là 2 và PVID của cổng 3 là 3.

 

 

Ví Dụ 2:

Như hình sau cho thấy, một công ty có hai nhóm kết nối với hai thiết bị switch. Yêu cầu hai nhóm không được giao tiếp với nhau nhưng cả hai đều có thể truy cập internet.

Lược Đồ Cấu Hình:

Để thực hiện các yêu cầu trên, bạn có thể cấu hình VLAN 802.1Q trên cả hai Switch

1) Tạo VLAN 2. Thêm cổng 2, 4 của Switch A và cổng 1,2, 4 của Switch B vào VLAN 2.

2) Tạo VLAN 3. Thêm cổng 3, 4 của Switch A và cổng 1,3, 4 của Switch B vào VLAN 3.

3) Định cấu hình VLAN 1 mặc định để đảm bảo Switch có thể giao tiếp với tất cả các cổng của hai Switch.

 

Cấu hình VLAN trên Switch A và Switch B:

 

VLAN 1

VLAN 2

VLAN 3

Switch A

Port 2-4

Port 2,4

Port 3,4

Switch B

Port 1-4

Port 1,2,4

Port 1,3,4

 

Quy tắc đầu ra và Cài đặt PVID trên Switch A và Switch B:

Switch

Switch A

Switch B

Cổng

2

3

4

1

2

3

4

Egress Rule

Untagged

Untagged

Tagged

Untagged

Untagged

Untagged

Tagged

PVID

2

3

1

1

2

3

1

 

Các Bước Cấu Hình

Lấy ví dụ TL-SG105E, phần dưới đây trình bày cách định cấu hình VLAN 802.1Q trên cả hai switch sử dụng GUI web và sử dụng tiện ích cấu hình.

 

  • Sử dụng GUI Web

Các bước cấu hình cho Switch A và Switch B là tương tự. Ở đây chúng tôi lấy Switch A làm ví dụ.

Bước 1

Chọn menu VLAN> 802.1Q VLAN để tải trang sau. Bật tính năng VLAN 802.1Q. Thêm cổng 2 vào VLAN 1 và VLAN 2 làm cổng không được gắn thẻ; thêm cổng 3 vào VLAN 1 và VLAN 3 làm cổng không được gắn thẻ; Thêm cổng 4 vào VLAN 1, VLAN 2 và VLAN 3 làm cổng được gắn thẻ.

Lưu ý: Chỉ sau khi bạn bật tính năng VLAN 802.1Q, bạn mới có thể thêm hoặc sửa đổi các VLAN.

Bước 2:

Chọn menu VLAN> 802.1Q VLAN PVID Setting để tải trang sau. Theo mặc định, PVID của tất cả các cổng là 1. Chỉ định PVID của cổng 2 là 2 và nhấp vào Apply. Chỉ định PVID của cổng 3 là 3 và nhấp vào Apply.

 

  • Sử dụng Tiện ích cấu hình

Các bước cấu hình cho Switch A và Switch B là tương tự. Ở đây chúng tôi lấy Switch B làm ví dụ.

 

Bước 1:

Chọn menu VLAN> 802.1Q VLAN để tải trang sau. Trong phần Cấu hình chung, chọn trạng thái VLAN 802.1Q là Bật. Nhấp vào Apply. Sau đó, Nhập 1 vào ô VLAN (1-4094). Chỉ định cổng 4 là cổng được gắn thẻ và để các cổng khác là cổng không được gắn thẻ.

Lưu ý: Chỉ sau khi bạn bật tính năng VLAN 802.1Q, bạn mới có thể thêm hoặc sửa đổi các VLAN.

 

Bước 2:

Trong phần Cài đặt VLAN 802.1Q, nhập 2 vào ô VLAN (1-4094). Chỉ định tên VLAN là Group_A. Thêm cổng 1 và cổng 2 vào VLAN dưới dạng các cổng không được gắn thẻ. Thêm cổng 4 vào VLAN dưới dạng cổng được gắn thẻ. Nhấp vào Apply.

Bước 3:

Trong phần Cài đặt VLAN 802.1Q, nhập 3 vào trường VLAN (1-4094). Chỉ định tên VLAN là Group_B. Thêm cổng 1 và cổng 3 vào VLAN dưới dạng các cổng không được gắn thẻ. Thêm cổng 4 vào VLAN dưới dạng cổng được gắn thẻ. Nhấp vào Apply.

 

Bước 4

Chọn menu VLAN> 802.1Q VLAN PVID Setting để tải trang sau. Theo mặc định, PVID của tất cả các cổng là 1. Chỉ định PVID của cổng 2 là 2 và nhấp vào Apply. Chỉ định PVID của cổng 3 là 3 và nhấp vào Apply.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

From United States?

Get products, events and services for your region.