Làm thế nào cấu hình Server PPPoE trên router TP-Link.

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-13-2012 12:37:45 PM 369725
This Article Applies to: 

Cấu hình Server PPPoE trên Router TP-Link

Bước 1: Truy cập trang web quản lý của router, sau đó vào Services -->PPPoE Server.

Bước 2: Enable PPPoE Server, nhập DNS server ví dụ "8.8.8.8".

Bước 3: Nhìn vào phần Authentication, ở đây chọn Local.

Bước 4: Nhìn vào Auth Protocol, ở đây chọn vào hết tất cả trong ví dụ  như: PAP, CHAP,  MS-CHAP, MS-CHAP v2.

Bước 5: Click chọn Save.

Chú ý: Nếu Dial-up Access Only  là Enable, chỉ  dial-in cho những user có thể truy cập Internet, nếu  PPPoP người dùng được kích hoạt, số người dùng không thể liên lạc với nhau.

Bước 6: Váo phần IP Address Pool nhập tên Pool Nane "test", và địa chỉ Ip Address Range "172.31.10.10 - 172.31.10.20" sau đó click chon Add.

Chú ý: IP Address pool phải khác dãy địa chỉ IP LAN.

Bước 7: Vào phần Acount, nhập Acount Name và Password, ở đây bạn nhập  Acount Name "test" và password là " 123456".

Bước 8: Nhìn vào IP Address Assigned Mode  chọn Dynamic sau đó chọn "test"  với IP Address Pool.

Bước 9: Dưới Max Session, nhập nhập số lượng tối đa cho các client , ở đây chúng tôi nhập là "5".

Bước 10:  Dưới Expiration Date, chúng tôi nhập "2012-12-31".

Bước 11: Ở phần Status chọn Activate.

Bước 12: Click chọn Add.

Chú ý: Nếu chọn Enable Advanced Acount Features, bạn có thể sử dụng MAC Binding manually or automactically.

Cấu hình PPPoP cho máy client trên PC (Window 7)

Bước 1: Click chọn Start--> Control Panel--> Network and Internet --> Net Work and Sharing Center.

Bước 2: Chọn Set up a new connection hoặc network.

Bước 3: Chọn Connect to the Internet

Bước 4: Chọn Broadband (PPPoE)

Bước 5:  Nhập Username là"test"  và password là " 123456" sau đó chọn Connect.

Bước 6: Kết nối PPPoE được thiết lập. Bạn có thể truy cập Internet

Bước 7: Bạn có thể nhìn thấy thông tin chi tiết cụ thể  trong List of Account

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.