Thiết lập NAT One-to-One trên Router TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-06-2012 11:08:28 AM 232875
This Article Applies to: 

 NAT One-to-One (Network Addrress Translation) tạo ra mối quan hệ trên sơ đồ giá trị địa chỉ IP public tới địa chỉ IP Private được ẩn bởi NAT. Một thiết bị với một IP private có thể truy cập dữ liệu tương ứng giá trị địa chỉ IP private.

Ví dụ: Bạn có một Web server (địa chỉ IP 192.168.0.3) và FTP( địa chỉ IP 192.168.0.4) trong mạng nội bộ,đang sở hữu dãy IP Public 123.1.1.2 đến 123.1.1.4 được chia bởi ISP.123.1.1.2 dùng địa chỉ mạng WAN của router, 123.1.1.3 sử dụng Web server  và 123.1.1.4 sử dụng FTP server. Với NAT One-to- One server với địa chỉ IP private có thể truy cập dữ liệu với giá trị tương ứng địa chỉ IP Public.

Chú ý: NAT One- to One chỉ có hiệu lực khi kết nối WAN là IP tĩnh.

Bước 1:

Chọn Network -->WAN, chọn static IP , điền thông tin vào đã được cung cấp bởi ISP, ví dụ ở đây chúng tôi sử dụng 123.1.1.2 là địa chỉ IP WAN.

Bước 2: Chọn Save

Bước 3:

Chọn vào Advanced --> NAT -->One-to-One , điền địa chỉ Mapping IP, ví dụ 123.1.1.3 là sử dụng Web server là địa chỉ IP private 192.168.0.3

Bước 4:

Chọn mặt giao tiếp đang dùng và Enable DMZ Forwarding

Bước 5: 

Chọn Activate và chọn vào Add

Bước 6:

Add thêm One-to-One NAT khác và bạn có thể thấy thông tin trên List Of Rules.

Sau đó, bạn có thể điều khiển truy cập dữ liệu Web server và FTP server tương ứng với địa chỉ IP Public.

Nếu bạn cần trợ giúp thêm vui lòng liên hệ chúng tôi qua. support.vn@tp-link.com 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

From United States?

Get products, events and services for your region.