Thỏa Thuận Dịch Vụ HomeShield Pro

Chào mừng bạn sử dụng dịch vụ TP-Link HomeShield Pro. Để bảo vệ quyền và lợi ích của người dùng (sau đây gọi là "bạn"), vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận dịch vụ HomeShield Pro (sau đây gọi là "thỏa thuận này") trước khi sử dụng dịch vụ này. Việc bạn sử dụng dịch vụ HomeShield Pro chịu sự điều chỉnh của Thỏa thuận dịch vụ HomeShield Pro này. Mua hoặc sử dụng dịch vụ này có nghĩa là bạn đã đạt được thỏa thuận với TP-Link và sẵn sàng chấp nhận tất cả các nội dung của thỏa thuận này.

 

Nội Dung Dịch Vụ

 

Dịch vụ HomeShield Pro là một sản phẩm giá trị gia tăng của TP-Link, cung cấp nhiều đặc quyền thành viên để bạn quản lý mạng gia đình tốt hơn. Dịch vụ HomeShield Pro có thể bị ảnh hưởng bởi phiên bản firmware thiết bị hoặc phiên bản ứng dụng của bạn. Để nhận đầy đủ đặc quyền thành viên, Bạn nên cập nhật firmware và ứng dụng thiết bị của mình lên phiên bản mới nhất. Các đặc quyền thành viên bao gồm trong dịch vụ HomeShield Pro tùy thuộc vào thông tin được TP-Link công bố trên trang đăng ký dịch vụ. TP-Link có quyền điều chỉnh tất cả hoặc một phần đặc quyền của thành viên theo nhu cầu của doanh nghiệp. Các điều chỉnh sẽ được thông báo trên trang đăng ký dịch vụ. Bạn cũng có thể tham khảo dịch vụ khách hàng của TP-Link bất kỳ lúc nào để biết thêm thông tin chi tiết về các ưu đãi dành cho thành viên hiện tại.

Khi bạn mua bất kỳ gói đăng ký dịch vụ HomeShield Pro nào, bạn xác nhận rõ ràng và đồng ý rằng (1) TP-Link được phép tính phí đăng ký cho bạn (ngoài mọi khoản thuế hiện hành) trên cơ sở định kỳ hàng tháng hoặc hàng năm tùy thuộc vào chu kỳ thanh toán bạn chọn và mã khuyến mãi bạn áp dụng, nếu có, miễn là đăng ký của bạn có hiệu lực và (2) đăng ký của bạn có hiệu lực cho đến khi bạn hủy hoặc bị chấm dứt theo quyết định của chúng tôi vì thẻ tín dụng của bạn đã bị từ chối hoặc bạn không thanh toán phí đăng ký của mình, và (3) thời gian đăng ký của bạn sẽ không bị tạm dừng, gián đoạn hoặc kéo dài trong bất kỳ trường hợp nào. 

Dịch vụ HomeShield Pro không chấp nhận bất kỳ trường hợp trả lại, hoàn lại tiền hoặc trao đổi nào và không được phép thay đổi ID TP-Link sử dụng dịch vụ HomeShield Pro. Việc hủy bỏ các đăng ký trả phí không có hiệu lực hồi tố theo nghĩa là hoàn lại tiền và chỉ ảnh hưởng đến các khoản phí trong tương lai.

 

Mở và Hiệu lực của Dịch vụ

 

Bạn đồng ý với thỏa thuận này và thanh toán phí đăng ký dịch vụ để sử dụng dịch vụ HomeShield Pro. Thời hạn hiệu lực của dịch vụ HomeShield Pro: Được tính từ ngày mở dịch vụ và thời hạn hiệu lực cụ thể có thể được xem trên trang đăng ký dịch vụ. Nếu dịch vụ được gia hạn theo bất kỳ cách nào trước khi hết hạn, thời hạn hiệu lực sẽ được gia hạn tương ứng. TP-Link có quyền tạm ngưng dịch vụ này nếu nó chưa được gia hạn theo bất kỳ cách nào trước khi hết hạn.

 

Phí Dịch Vụ và Gia Hạn

 

Phí của dịch vụ HomeShield Pro tuân theo giá do TP-Link công bố trên trang đăng ký dịch vụ. TP-Link có thể tung ra các chương trình khuyến mãi theo thời gian, thông tin và giá khuyến mãi sẽ được thông báo trên trang dịch vụ thành viên Nếu bạn đăng ký dịch vụ HomeShield Pro, bạn được cho là đã ủy quyền cho TP-Link để khấu trừ phí dịch vụ chu kỳ thanh toán tiếp theo từ tài khoản iTunes hoặc tài khoản Google của bạn khi tư cách thành viên của bạn sắp hết hạn. Nếu bạn muốn hủy tự động gia hạn hoặc tự động trừ tiền, bạn có quyền tắt tính năng tự động gia hạn trước khi TP-Link trừ phí dịch vụ của chu kỳ thanh toán tiếp theo. Để biết các quy tắc và hướng dẫn có liên quan, vui lòng tham khảo Thỏa thuận dịch vụ tự động gia hạn. Nếu phí dịch vụ được khấu trừ thấp hơn hoặc nhiều hơn giá chính xác hoặc giá đã quảng cáo, TP-Link có quyền hoàn thành các cố gắng giao dịch tiếp theo lên đến 30 ngày sau ngày giao dịch để sửa khoản thanh toán.

 

Hạn Chế Sử Dụng

 

Việc sử dụng dịch vụ này của bạn phải tuân theo các hạn chế bổ sung sau. Bạn không được sử dụng hoặc tương tác với dịch vụ theo cách:

 1. Vi phạm thỏa thuận này.
 2. Vi phạm luật, quy định, nội quy, pháp lệnh và bất kỳ quy định nào có hiệu lực pháp luật.
 3. Phá hủy hoặc ảnh hưởng đến việc TP-Link cung cấp dịch vụ này cho bất kỳ bên thứ ba nào.
 4. Vi phạm bảo mật của bất kỳ mạng máy tính nào.
 5. Ảnh hưởng xấu đến các dịch vụ và hoạt động của thỏa thuận này do TP-Link và các bên thứ ba có liên quan cung cấp, đồng thời xâm phạm lợi ích hợp pháp của TP-Link và/hoặc các bên thứ ba có liên quan.
 6. Sử dụng dịch vụ này để thu lợi bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận không chính đáng thông qua việc bán lại, chuyển nhượng và ủy quyền lại.
 7. Thực hiện các hành vi vi phạm lợi ích hợp pháp của TP-Link.

 

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TP-Link có quyền thực hiện một hoặc nhiều biện pháp sau nếu phát hiện vi phạm:

 

 1. Thực hiện các hành động bao gồm nhưng không giới hạn để đình chỉ hoặc chấm dứt tất cả hoặc một phần các đặc quyền thành viên của dịch vụ này.
 2. TP-Link không hoàn trả cho bạn bất kỳ khoản phí nào. Các khoản phí tương ứng với các dịch vụ chưa được thực hiện sẽ thuộc quyền sở hữu của TP-Link như một khoản phạt. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào trong tài khoản của mình và bạn cũng phải bồi thường cho TP-Link cho những tổn thất phát sinh do vi phạm, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư và phí kiện tụng.

 

Chấp Nhận và Sửa Đổi Thỏa Thuận Dịch Vụ

 

Nội dung của thỏa thuận này bao gồm nội dung của thỏa thuận, Chính sách quyền riêng tư, Điều khoản sử dụng và các quy tắc khác nhau mà TP-Link đã xuất bản hoặc có thể phát hành/cập nhật trong tương lai. Tất cả các quy tắc là một phần không thể tách rời của thỏa thuận này và có hiệu lực pháp lý như nội dung của thỏa thuận. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa nội dung của thỏa thuận và các quy tắc nêu trên, nội dung của thỏa thuận sẽ được ưu tiên áp dụng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác, việc sử dụng dịch vụ HomeShield Pro của bạn được điều chỉnh bởi thỏa thuận này. Nếu thỏa thuận này và các điều khoản dịch vụ liên quan cần được sửa đổi do nhu cầu kinh doanh, TP-Link sẽ nhắc bạn sửa đổi các điều khoản trên bằng cách bao gồm, nhưng không giới hạn, lời nhắc hệ thống, thông báo và thư từ mạng nội bộ. Nếu bạn không chấp nhận các điều khoản sửa đổi, bạn có tùy chọn chấm dứt việc sử dụng dịch vụ HomeShield Pro. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sẽ được coi là đã chấp nhận thỏa thuận đã được sửa đổi.

 

Thay Đổi hoặc Tạm Dừng Dịch Vụ

 

TP-Link không ngừng thay đổi và cải thiện các dịch vụ của mình. TP-Link có thể chọn tạm ngừng gián đoạn và chấm dứt tất cả hoặc một phần đặc quyền thành viên của dịch vụ HomeShield Pro dựa trên các quyết định kinh doanh, hành động của chính phủ, lý do bất khả kháng và các lý do khác. Nếu những trường hợp đó xảy ra, TP-Link sẽ thông báo cho bạn dưới hình thức thông báo, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra cho bạn. Ngoại trừ các trường hợp được pháp luật và quy định rõ ràng, TP-Link có quyền trả lại trực tiếp cho bạn các khoản phí tương ứng với các dịch vụ chưa được thực hiện mà không cần đơn của bạn.

 

Điều Khoản Bất Khả Kháng

 

TP-Link không chịu trách nhiệm về những tổn thất do nguyên nhân bất khả kháng. Các trường hợp bất khả kháng được nêu trong hợp đồng này bao gồm:

 1. Thảm họa thiên nhiên

 2. Những thay đổi về luật và quy định hoặc chỉ thị của chính phủ

 3. Các lý do cụ thể đối với các đặc tính của dịch vụ mạng, chẳng hạn như các lỗi cơ bản.

Các nhà khai thác viễn thông, các lỗi kỹ thuật liên quan đến máy tính hoặc Internet, các giới hạn về phạm vi phủ sóng của Internet, vi rút máy tính và hack

 1. Các tình huống bất khả kháng, không thể tránh khỏi và không thể vượt qua khác trong phạm vi pháp luật.

From United States?

Get products, events and services for your region.