แบบสอบถามความพึงพอใจ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้น ขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยทำแบบประเมินความพึงพอใจเพียง 4 ข้อต่อไปนี้


ทางบริษัทจะจัดเก็บทุกข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ที่มีการรักษาความปลอดภัย ทุกข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ แบบสอบถามความพึงพอใจนี้จะไม่มีข้อมูลที่ระบุถึงตัวตนของท่าน และผลจากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจนี้จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต (ผู้ร่วมทำแบบสอบถามจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป)

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามนี้ >
ข้อมูลในแบบสอบถามนี้จะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นถึงความต้องการของลูกค้าและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาสินค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไป แบบสอบถามนี้จัดทำโดยบริษัททีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ผู้เข้าร่วมแบบสอบถามจะต้องทำแบบสอบถามนี้ด้วยความสมัครใจ คุณสามารถตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมแบบสอบถามนี้ถ้าไม่ได้เป็นไปด้วยความสมัครใจ และคุณสามารถยกเลิกการทำแบบสอบถามนี้ได้ตลอดเวลา และหากคุณตัดสินใจที่จะไม่เข้าร่วมแบบสอบถามนี้ จะไม่มีผลกระทบในทางใดๆต่อคุณ
คำตอบของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะไม่มีการสอบถามถึงข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ , อีเมลล์ หรือ IP Address แบบสอบถามนี้เป็นจะสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร (Demographic) , การติดตั้งเครือข่ายในปัจจุบัน และพฤติกรรมในการซื้อของเท่านั้น
ยินยอมให้ข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์:
คลิก ""ยอมรับ"" ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:
  • คุณได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้
  • คุณยินยอมที่จะทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจนี้"

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.